Urząd Miejski w Ostródzie
Urząd Miejski w Ostródzie

Nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie - 2021

Ile przyznano nagród, czy były wysokie, jakie były uzasadnienia ich przyznania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w serii publikacji na temat nagród przyznawanych w ostródzkich jednostkach samorządowych. Pierwsza publikacja dotyczy nagród przyznanych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie w 2021 roku.

Zapytanie o nagrody wysłałem do Urzędu Miejskiego w Ostródzie 20 stycznia 2022 roku. Pierwsze pismo w tej sprawie otrzymałem po 13 dniach. Wskazano w nim, że odpowiedź otrzymam dopiero 20 marca 2022 roku. Zastępca burmistrza Piotr Kowal uzasadnił przesunięcie terminu odpowiedzi w następujący sposób:

Jako powody opóźnienia wskazuję, iż wniosek zawiera szeroki katalog informacji, które należy uprzednio przetworzyć na potrzeby udostępnienia. Ponadto informuję, że wykonanie wskazanych czynności jest opóźnione z uwagi na dodatkowe obłożenie pracą pracowników Urzędu, które podyktowane jest przebywaniem części pracowników na kwarantannie i izolacji domowej.

Odpowiedź przyszła 18 marca 2022 roku i zawierała również odmowę udostępnienia części danych. W odpowiedzi ujawniono zaledwie 21 nazwiska pracowników, którym przyznano nagrody. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w urzędzie zatrudnionych było 97 osób.
W latach ubiegłych odpowiedzi urzędu zawierały zdecydowanie więcej danych, dlatego też złożyłem odwołanie od decyzji burmistrza. W odwołaniu, które przygotowała poradnia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska pojawiły się zarzuty naruszenia:

  • art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publiczną (dalej jako: „u.d.i.p”), poprzez błędną wykładnię, polegającą na zbyt szerokim ujęciu przesłanki prywatności osoby fizyczne, i tym samym nieuzasadnione ograniczenie prawa do informacji;
  • art. 8 § 2 k.p.a., poprzez odejście od praktyki rozstrzygania spraw i nieuzasadnione uznanie mniejszej liczby osób za pełniące funkcje publiczne.

Odwołanie od decyzji trafiło do urzędu 6 kwietnia 2022 roku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w decyzji z dnia 19 kwietnia 2022 roku orzekło:

uchylić zaskarżoną decyzją i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Decyzja SKO była ostateczna i burmistrz nie mógł się od niej odwołać.
Po ponownym rozpatrzeniu wniosku 11 maja 2022 roku otrzymałem kolejną odpowiedź, w której były już 73 nazwiska pracowników.
W prostej sprawie na uzyskanie odpowiedzi z Urzędu Miejskiego w Ostródzie byłem zmuszony złożyć odwołanie do wyższej instancji i musiałem czekać 111 dni. W zeszłym roku dane za 2 lata (2019 i 2020) przekazano po 2 tygodniach. Przypomnę tylko, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmiot zobowiązany ma udzielić odpowiedzi nie później niż 14 dni od otrzymania wniosku.
Poniżej zbiorcze informacje o nagrodach w 2021 roku.

Tabela 1 – Podsumowanie rok 2021
miesiącsuma nagródliczba pracownikównajniższa nagrodanajwyższa nagroda
styczeń  0    
luty  0    
marzec 1 600,00 zł 2 600,00 zł 1 000,00 zł
kwiecień 2 520,23 zł 3 400,00 zł 1 500,00 zł
maj 95 100,00 zł 89 400,00 zł 10 000,00 zł
czerwiec 21 800,00 zł 11 700,00 zł 4 000,00 zł
lipiec 600,00 zł 1 600,00 zł ;600,00 zł
sierpień 2 200,00 zł 1 2 200,00 zł 2 200,00 zł
wrzesień 13 900,00 zł 13 500,00 zł 2 000,00 zł
październik 13 900,00 zł 6 1 000,00 zł 3 000,00 zł
listopad  0 0    
grudzień 288 850,00 zł 94 800,00 zł 15 000,00 zł

Sumaryczna kwota wszystkich nagród w 2021 roku: 440 470,23 zł

Zestawienie wydatków na nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (2012-2021).

Tabela 2 – Zestawienie kwot na nagrody w latach 2012-2021.
roksuma nagródzmiany %
2021 440 470,23 zł +133%
2020 189 380,00 zł -47,3%
2019 359 409,45 zł -22,3%
2018 462 554,31 zł -3,6%
2017 479 911,46 zł +17,3%
2016 409 100,00 zł +16,0%
2015 352 637,52 zł +79,9%
2014 196 052,08 zł -30,1%
2013 280 353,00 zł +5,9%
2012 264 722,00 zł  

Rok 2021 był rekordowy. Zwiększono wydatki na nagrody o 133% rok do roku. W samym tylko grudniu 2021 roku przyznano o blisko 100 tys. zł więcej na nagrody niż w całym 2020 roku.

Za co urzędnicy otrzymali nagrody?

W 2021 utrzymana została "tradycja" wpisywania jednakowych uzasadnień przyznania nagród. Wyglądały one tak:

  • Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych
  • Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych z okazji Dnia Pracownika Samorządowego
  • Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych z okazji Dnia Strażnika Miejskiego

Co na temat nagród mówi regulamin wynagradzania?

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE (obowiązujący od 2021-02-20)
§ 10
4. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności.
5. Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- terminowość załatwiania spraw,
- podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
- stosunek do interesantów i współpracowników,
- zdyscyplinowanie,
- umiejętność pracy w zespole.

Poniżej pełne zestawienie zawierające udostępnioną listę pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie i przyznanych nagród w 2021 roku.

Tabela 3 - szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (marzec).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKWOTA NAGRODY
Piotrowski Leszek Wydział Inwestycji marzec 600,00 zł
Tabela 4 - szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (kwiecień).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKWOTA NAGRODY
Duda Karol Wydział Organizacyjny kwiecień 400,00 zł
Krupa Agnieszka Wydział Organizacyjny kwiecień 1 500,00 zł
Tabela 5 - szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (maj).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKWOTA NAGRODY
Bartnicki Andrzej Straż Miejska maj 700,00 zł
Belkowska Izabela Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 600,00 zł
Bigus Maciej Straż Miejska maj 500,00 zł
Blank Magdalena Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Bober Anna Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Bożęcka Marta Wydział Finansowo-Budżetowy maj 10 000,00 zł
Cichorek Krystian Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 zł
Czyżewski Łukasz Straż Miejska maj 500,00 zł
Danowska Aniela Urząd Stanu Cywilnego maj 1 500,00 zł
Długosz Izabela Wydział Spraw Obywatelskich maj 1 800,00 zł
Duda Karol Wydział Organizacyjny maj 400,00 zł
Gadomska Jolanta Referat Rozwoju Lokalnego maj 1 800,00 zł
Gęstwicka Anna Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 zł
Gorzelewski Piotr Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 zł
Graw Ewelina Straż Miejska maj 400,00 zł
Gubernat Ewa Urząd Stanu Cywilnego maj 1 800,00 zł
Gudaczewska Malwina Wydział Finansowo-Budżetowy maj 2 000,00 zł
Halman Jarosław Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej maj 800,00 zł
Janowiak Beata Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 1 800,00 zł
Jaskórzyński Dariusz Straż Miejska maj 500,00 zł
Kaliszewska Magdalena Biuro Zamówień Publicznych maj 800,00 zł
Kalwiński Łukasz Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 zł
Kamiński Jacek Straż Miejska maj 1 000,00 zł
Klukowska Magdalena Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli maj 1 800,00 zł
Kosecka Magdalena Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 zł
Krupa Agnieszka Wydział Organizacyjny maj 10 000,00 zł
Krupiński Paweł Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki maj 800,00 zł
Kubacka Dorota Urząd Stanu Cywilnego maj 800,00 zł
Kwiatek Anna Wydział Finansowo-Budżetowy maj 1 300,00 zł
Kwiatek Robert Straż Miejska maj 1 400,00 zł
Małkowska Anna Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Margalska Anna Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej maj 800,00 zł
Margalski Marek Straż Miejska maj 500,00 zł
Michałowska Agata Straż Miejska maj 800,00 zł
Nalewajko Konrad Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej maj 800,00 zł
Nastula Małgorzata Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 zł
Nowicka Małgorzata Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej maj 1 800,00 zł
Nowicka Małgorzata Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej maj 1 800,00 zł
Nowosad Anna Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Palmowska Wioletta Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Petka Grażyna Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 zł
Piotrowski Leszek Wydział Inwestycji maj 800,00 zł
Plezia Olga Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 800,00 zł
Prella Przemysław REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO maj 800,00 zł
Rafalski Rafał Wydział Organizacyjny maj 800,00 zł
Ratajczyk Bożena Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 1 800,00 zł
Sack Robert Straż Miejska maj 500,00 zł
Siemionow Edyta Wydział Finansowo-Budżetowy maj 500,00 zł
Skrzypczyński Leopold Straż Miejska maj 500,00 zł
Spittal Wojciech Wydział Inwestycji maj 1 000,00 zł
Stramski Henryk Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej maj 800,00 zł
Strzelec Jarosław Straż Miejska maj 800,00 zł
Syga Łukasz Wydział Organizacyjny maj 800,00 zł
Szaniawska Joanna Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Welenc Lidia Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Wereda Dagmara Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej maj 800,00 zł
Wieczorek-Werbel Jolanta Wydział Oświaty i Spraw Społecznych maj 1 000,00 zł
Wiśniewska Beata Wydział Spraw Obywatelskich maj 800,00 zł
Wiśniewski Wojciech Straż Miejska maj 1 000,00 zł
Włodarski Rafał REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO maj 800,00 zł
Wojtas Monika Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Zakrzewska Katarzyna Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej maj 800,00 zł
Załęgowska Paulina Wydział Finansowo-Budżetowy maj 800,00 zł
Zumbrzycka Magdalena Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska maj 800,00 zł
Zurański Karol Biuro Zamówień Publicznych maj 1 800,00 zł
Żarkiewicz Łukasz Wydział Inwestycji maj 1 800,00 zł
Tabela 6 - szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (czerwiec).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKWOTA NAGRODY
Bartnicki Andrzej Straż Miejska czerwiec 2 050,00 zł
Blank Magdalena Wydział Finansowo-Budżetowy czerwiec 700,00 zł
Gudaczewska Malwina Wydział Finansowo-Budżetowy czerwiec 4 000,00 zł
Klukowska Magdalena Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli czerwiec 800,00 zł
Kwiatek Anna Wydział Finansowo-Budżetowy czerwiec 600,00 zł
Kwiatek Robert Straż Miejska czerwiec 2 050,00 zł
Małkowska Anna Straż Miejska czerwiec 1 500,00 zł
Nowosad Anna Wydział Finansowo-Budżetowy czerwiec 700,00 zł
Palmowska Wioletta Wydział Finansowo-Budżetowy czerwiec 4 000,00 zł
Szaniawska Joanna Wydział Finansowo-Budżetowy czerwiec 2 000,00 zł
Wojtas Monika Wydział Finansowo-Budżetowy czerwiec 2 000,00 zł
Załęgowska Paulina Wydział Finansowo-Budżetowy czerwiec 2 000,00 zł
Tabela 7 - szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (wrzesień).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKWOTA NAGRODY
Bartnicki Andrzej Straż Miejska wrzesień 2 000,00 zł
Graw Ewelina Straż Miejska wrzesień 1 000,00 zł
Kamiński Jacek Straż Miejska wrzesień 1 400,00 zł
Krupiński Paweł Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki wrzesień 500,00 zł
Kwiatek Robert Straż Miejska wrzesień 1 800,00 zł
Margalski Marek Straż Miejska wrzesień 600,00 zł
Michałowska Agata Straż Miejska wrzesień 1 000,00 zł
Sack Robert Straż Miejska wrzesień 1 000,00 zł
Skrzypczyński Leopold Straż Miejska wrzesień 800,00 zł
Strzelec Jarosław Straż Miejska wrzesień 1 400,00 zł
Wiśniewski Wojciech Straż Miejska wrzesień 1 400,00 zł
Tabela 8 - szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (październik).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKWOTA NAGRODY
Cichorek Krystian Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska październik 1 000,00 zł
Czyżewski Łukasz Straż Miejska październik 3 000,00 zł
Gadomska Jolanta Referat Rozwoju Lokalnego październik 2 500,00 zł
Prella Przemysław REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO październik 2 200,00 zł
Skrzypczyński Leopold Straż Miejska październik 3 000,00 zł
Włodarski Rafał REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO październik 2 200,00 zł
Tabela 9 - szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (grudzień).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKWOTA NAGRODY
Bartnicki Andrzej Straż Miejska grudzień 8 000,00 zł
Belkowska Izabela Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska grudzień 1 800,00 zł
Białek Sara Biuro Zamówień Publicznych grudzień 3 500,00 zł
Bigus Maciej Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Blank Magdalena Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli grudzień 1 800,00 zł
Bober Anna Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 000,00 zł
Cichorek Krystian Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska grudzień 1 800,00 zł
Czyżewski Łukasz Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Danowska Aniela Urząd Stanu Cywilnego grudzień 6 500,00 zł
Długosz Izabela Wydział Spraw Obywatelskich grudzień 7 000,00 zł
Duda Karol Wydział Organizacyjny grudzień 5 000,00 zł
Gadomska Jolanta Referat Rozwoju Lokalnego grudzień 7 000,00 zł
Gęstwicka Anna Wydział Spraw Obywatelskich grudzień 2 000,00 zł
Gorzelewski Piotr Wydział Oświaty i Spraw Społecznych grudzień 2 000,00 zł
Graw Ewelina Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Gubernat Ewa Urząd Stanu Cywilnego grudzień 7 000,00 zł
Gudaczewska Malwina Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 9 000,00 zł
Halman Jarosław Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej grudzień 2 000,00 zł
Janowiak Beata Wydział Gosp.Komunalnej I Ochrony Środowiska grudzień 7 000,00 zł
Jaskórzyński Dariusz Straż Miejska grudzień 1 450,00 zł
Kaliszewska Magdalena Biuro Zamówień Publicznych grudzień 3 500,00 zł
Kalwiński Łukasz Wydział Spraw Obywatelskich grudzień 2 200,00 zł
Kamiński Jacek Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Karczewski Sylwester Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska grudzień 800,00 zł
Klukowska Magdalena Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli grudzień 7 000,00 zł
Korwek Michał Wydział Organizacyjny grudzień 1 500,00 zł
Kosecka Magdalena Wydział Spraw Obywatelskich grudzień 2 300,00 zł
Kowal Piotr Wydział Organizacyjny grudzień 2 000,00 zł
Krupa Agnieszka Wydział Organizacyjny grudzień 6 000,00 zł
Krupiński Paweł Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki grudzień 2 000,00 zł
Kubacka Dorota Urząd Stanu Cywilnego grudzień 3 000,00 zł
Kwiatek Anna Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 000,00 zł
Kwiatek Robert Straż Miejska grudzień 4 700,00 zł
Małkowska Anna Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 500,00 zł
Margalska Anna Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej grudzień 1 800,00 zł
Margalski Marek Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Michałowska Agata Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Nalewajko Konrad Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej grudzień 2 100,00 zł
Nastula Małgorzata Wydział Oświaty i Spraw Społecznych grudzień 2 000,00 zł
Nowicka Małgorzata Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej grudzień 7 000,00 zł
Nowosad Anna Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 000,00 zł
Palmowska Wioletta Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 15 000,00 zł
Piotrowski Leszek Wydział Inwestycji grudzień 3 000,00 zł
Plezia Olga Wydział Oświaty i Spraw Społecznych grudzień 2 000,00 zł
Prella Przemysław REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO grudzień 2 100,00 zł
Rafalski Rafał Wydział Organizacyjny grudzień 2 000,00 zł
Ratajczyk Bożena Wydział Oświaty i Spraw Społecznych grudzień 7 000,00 zł
Roszkiewicz Barbara Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 1 300,00 zł
Sack Robert Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Siemionow Edyta Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 500,00 zł
Skrzypczyński Leopold Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Socha Elżbieta Wydział Organizacyjny grudzień 6 000,00 zł
Spittal Wojciech Wydział Inwestycji grudzień 3 000,00 zł
Stramski Henryk Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej grudzień 1 900,00 zł
Strzelec Jarosław Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Syga Łukasz Wydział Organizacyjny grudzień 2 100,00 zł
Szaniawska Joanna Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 000,00 zł
Titz Anita Wydział Spraw Obywatelskich grudzień 1 850,00 zł
Welenc Lidia Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 000,00 zł
Wereda Dagmara Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej grudzień 2 100,00 zł
Wieczorek-Werbel Jolanta Wydział Oświaty i Spraw Społecznych grudzień 2 000,00 zł
Wiśniewska Beata Wydział Spraw Obywatelskich grudzień 2 150,00 zł
Wiśniewski Wojciech Straż Miejska grudzień 2 200,00 zł
Włodarski Rafał REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO grudzień 2 100,00 zł
Wojtas Monika Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 000,00 zł
Wójcik Monika Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 500,00 zł
Zakrzewska Katarzyna Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej grudzień 2 100,00 zł
Załęgowska Paulina Wydział Finansowo-Budżetowy grudzień 2 000,00 zł
Zumbrzycka Magdalena Wydział Gosp.Komunalnej i Ochrony Środowiska grudzień 1 800,00 zł
Zurański Karol Biuro Zamówień Publicznych grudzień 10 000,00 zł
Żarkiewicz Łukasz Wydział Inwestycji grudzień 10 000,00 zł

Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Burmistrz konsekwentnie odmawia przekazania pełnej listy. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagody w kwocie 65 020,23 zł.