Ostródzka Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT

Ostróda jest siedzibą Fundacji założonej przez Powiat Ostródzki oraz gminy i miasta należące do powiatu. Celem działania Ostródzkiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT jest ograniczenie bezrobocia poprzez udzielanie poręczeń kredytowych nowo powstającym oraz istniejącym podmiotom gospodarczym z terenu powiatu ostródzkiego na rozwój prowadzący do stworzenia nowych miejsc pracy; prowadzenie doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym również pomoc w przygotowywaniu wniosków do programów pomocowych a także promowanie regionu, w tym rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich. Inny cel jaki stawia sobie fundacja to rozwój regionu ostródzkiego poprzez: inicjowanie i wspieranie programów społecznych i gospodarczych w zakresie rozwoju kultury, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacji obszarów wiejskich i wspieranie programów naukowo - badawczych.
Kolejne punkty, jakie zamierza realizować fundacja to propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z regionu ostródzkiego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, wspieranie młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z obszarów popegeerowskich i wiejskich.
Cele są bardzo ambitne. W jaki sposób zostaną zrealizowane?
Fundacja zamierza je urzeczywistnić poprzez utworzenie i prowadzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych, utworzenie i prowadzenie punktu doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, utworzenie i prowadzenie punktu doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, udzielanie informacji o Unii Europejskiej i programach pomocowych. Zamierza tez zająć się wyszukiwaniem partnerów krajowych i zagranicznych w celu nawiązania kontaktów pomiędzy nimi a podmiotami regionu ostródzkiego. Innym sposobem realizacji postawionych postulatów jest utworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży uzdolnionej pochodzącej z obszarów popegeerowskich i wiejskich.
Do fundatorów, czyli członków i założycieli fundacji należą: powiat ostródzki, miasto Ostróda, Gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty i Ostróda oraz Miasta i Gminy: Morąg, Miłakowo i Miłomłyn.
Fundacja posiada osobowość prawną i nie podejmuje działań, których celem jest osiąganie zysku. Siedzibą fundacji jest miasto Ostróda. Majątek jej stanowi fundusz założycielski w kwocie 183 tys. zł. a także inne prawa o charakterze majątkowym nabyte przez fundację w toku jej działalności. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 3 tys. zł.
Dochody pochodzą z: dotacji, darowizn, spadków i zapisów, środków z budżetu państwa i pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, w szczególności są to środki Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań fundacji. Inne dochody pochodzą ze zbiórek i imprez publicznych, majątku, działalności gospodarczej, którą prowadzi fundacja, oraz z udziałów w spółkach handlowych i odsetek od lokat terminowych funduszy.
Fundacja może zaciągać kredyty krótkoterminowe do wysokości 20 procent funduszu założycielskiego.
Rada fundacji składa się z nie więcej niż piętnastu członków, w tym z fundatorów i donatorów, czyli osób prawnych lub fizycznych, które w formie darowizny przekazują na rzecz fundacji w formie darowizny środki finansowe lub inne prawa majątkowe o wartości co najmniej 10 tys. złotych. Jednym z warunków członkostwa w radzie jest miejsce zamieszkania na terenie RP. Członkowie rady nie pobierają wynagrodzenia za pracę w fundacji. Zarząd fundacji składa się z dwóch osób, prezesa i jego zastępcy, których kadencja trwa cztery lata.