Znamy treść umowy pomiędzy Gminą Miejską a PWiK

basen28 listopada 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejska Ostróda a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o dotycząca najmu basenu. Stawka czynszu za najem basenu będzie wynosić 15000 zł miesięcznie. PWiK ma 14 dni na uruchomienie działalności od protokolarnego przekazania obiektu wraz z podstawowym wyposażeniem.

W odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy kopię umowy najmu basenu. Poniżej wybrane fragmenty.

Podstawowe zasady realizacji Urnowy.
§5

 1. Najemca zobowiązuje się do świadczenia Klientom, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność usług rekreacyjnych w budynku basenu, w szczególności udostępnienia basenu do pływania dla Klientów
 2. W celu świadczenia usług Wynajmujący udostępni Najemcy budynek basenu wraz z wyposażeniem podstawowym.
 3. Najemca może wykorzystywać budynek basenu wraz z wyposażeniem podstawowym także do Świadczenia usług innych niż rekreacyjne, a w szczególności do prowadzenia działalności handlowej z tym zastrzeżeniem, że nie może to zakłócać świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu zgodnie z warunkami określonymi w 6.
 4. Najemca ponosi wszelkie koszty Świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu.
 5. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i/lub zaniechania Najemcy

Warunki świadczenia usług w budynku basenu
§6

 1. Usługi świadczone przez Najemcę w budynku basenu mają charakter usług publicznie dostępnych.
 2. Najemca rozpocznie świadczenie usług w terminie do dnia 14 od dnia przekazania mu budynku basenu wraz z wyposażeniem podstawowym. O rozpoczęciu świadczenia usług w budynku basenu Najemca niezwłocznie powiadomi Wynajmującego na piśmie. Najemca zakończy Świadczenie usług w budynku basenu z dniem zakończenia Umowy, ustalonym zgodnie z §8 i 18 Umowy.
 3. Najemca jest zobowiązany świadczyć usługi w budynku basenu codziennie, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy, co najmniej w godzinach od 7.30 do 22.00, z zastrzeżeniem ust. 12.
 4. Najemca zobowiązuje się do Świadczenia usług rekreacyjnych na poziomie cen zbliżonych do obowiązujących na rynku. Cennik będzie załącznikiem numer 5 do niniejszej umowy.
 5. Najemca zobowiązuje się do stosowania ulg zgodnie z Cennikiem.
 6. Najemca może zmienić ceny świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu oraz ulgi wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego.
 7. Zgoda, o której mowa w ust. 6 udzielana jest na wniosek Najemcy.
 8. Wniosek Najemcy, o którym mowa w ust. 6 powinien być złożony na piśmie i zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany ulg lub cen usług rekreacyjnych świadczonych przez Najemcę w budynku basenu.
 9. Najemca zobowiązuje się do świadczenia usług w budynku basenu z zachowaniem wszelkich wymogów określonych w przepisach prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno - higienicznych.
 10. Najemca zapewni zespół ludzki w liczbie i o kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług w budynku basenu.
 11. Najemca nie może trwale zaprzestać świadczenia usługi rekreacyjnej w budynku basenu, z zastrzeżeniem ust. 12, poprzez trwałe zaprzestanie świadczenia usługi rozumie się przerwę w jej świadczeniu dłuższą niż niezbędne przerwy techniczne lub konserwacyjne.
 12. Zaprzestanie Świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu jest dopuszczalne:
  1. w celu przeprowadzenia niezbędnych konserwacji i napraw na łączny okres nie dłuższy niż 28 dni w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy,
  2. w celu wykorzystania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi wobec wykonawców Modernizacji basenu w Ostródzie lub dostawców wyposażenia podstawowego - w zakresie niezbędnym do wykorzystania tych uprawnień,
  3. z przyczyn niezależnych od Najemcy, a w szczególności: wystąpienia awarii technicznych, przerw w dostawie energii elektrycznej oraz podczas zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
  4. na wniosek Najemcy, za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej
  5. remonty, naprawy wymagane protokołami kontroli są regulowane zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego.
 13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12 lit. d powinien określać przyczyny zaprzestania zamiaru świadczenia usługi rekreacyjnej w budynku basenu oraz planowany czas jej wznowienia.
 14. Najemca jest zobowiązany do świadczenia usług w budynku basenu w sposób zapewniający realizację założeń Projektów, w szczególności w zakresie zapewnienia trwałości Projektów oraz osiągnięcia, utrzymania i monitorowania wskaźników rezultatu Projektów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy.
 15. Najemca za zgodą Wynajmującego, może:
  1. powierzyć świadczenie usług rekreacyjnych w budynku basenu podwykonawcom,
  2. udostępnić innym podmiotom elementy infrastruktury budynku basenu lub wyposażenia podstawowego w celu wykonywania przez te podmioty działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 18,
  3. powierzyć Świadczenie usług rekreacyjnych w budynku basenu powstałej na podstawie porozumienia spółce celowej, której właścicielem jest Najemca.
 16. Wniosek Operatora o wrażenie zgody, o której mowa w ust. 15, powinien być złożony na piśmie. Wniosek ten powinien w szczególności zawierać informację o podstawowych warunkach, w tym cenowych, umowy zawieranej przez Najemcę z podwykonawcą (ust. 15 lit. a) lub innym podmiotem (ust. 15 lit. b).
 17. Wynajmujący informuje na piśmie Najemcę o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody, o której mowa w ust, 15, w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.
 18. Udostępnianie przez Najemcę elementów budynku basenu lub wyposażenia podstawowego na okres przekraczający 7 dni, wymaga poinformowania Wynajmującego.
 19. Najemca ma możliwość podnajmu pozostałych, niewykorzystanych części budynku basenu, po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego.
 20. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usług rekreacyjnych w budynku basenu przez podwykonawców.

Okres obowiązywania urnowy oraz czynsz za najem
§8

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres 3 lat licząc od dnia przekazania budynku basenu Najemcy.
 2. Wynajmujący przekaże Najemcy budynek basenu wraz z wyposażeniem podstawowym w terminie: do 7 dni od dnia podpisania przez Wynajmującego protokołów odbioru prac budowlanych.
 3. Z czynności przekazania budynku basenu sporządzony będzie protokół, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.
 4. Wynajmujący będzie ponosił koszty dostaw mediów niezbędnych do eksploatacji budynku basenu nie dłużej niż do końca miesiąca, w którym nastąpiło jego przekazanie Najemcy. W tym terminie Najemca zawrze nowe umowy z dostawcami mediów lub przyjmie cesję umów z dostawcami mediów zawartych przez Wynajmującego.
 5. Do dnia 31 grudnia 2019 r. stawka czynszu za najem wynosi 15000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) za każdy miesiąc kalendarzowy.
 6. Stawka czynszu za najem podlega corocznej waloryzacji. Stawka czynszu za najem obowiązująca w danym roku kalendarzowym jest równa stawce czynszu za najem obowiązującej w poprzednim roku kalendarzowym zwaloryzowanej o Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, opublikowany przez GUS. Jeżeli Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku nie był większy od 0%, to przyjmuje się, że jego wartość wynosiła 00/0.
 7. Czynsz najmu płatny będzie przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego - Gmina Miejska Ostróda BGŻ BNP PARIBAS O/Ostróda 53 2030 0045 1 110 0000 0244 6170 w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z góry.
 8. Za dzień dokonania zapłaty czynszu za najem uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych.

Rozwiązanie Umowy
§18

 1. Najemca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wynajmujący nie przekaże mu budynku basenu lub wyposażenia podstawowego w terminie określonym odpowiednio w § 8 Urnowy, przy czym zwłoka wynosi więcej niż 30 dni. W takim przypadku odstąpienie od Umowy następuje z chwilą złożenia Wynajmującemu przez Najemcę odpowiedniego oświadczenia na piśmie.
 2. Najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy w trybie §18 ust. 2 będzie możliwe pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe Najemcy za rok poprzedzający, w którym dokonywane będzie wypowiedzenie "każe stratę z działalności prowadzonej w wynajmowanym obiekcie basenu, a Zgromadzenie Wspólników Najemcy nie podjęło Uchwały w sprawie pokrycia straty do dnia 30 czerwca danego roku, o której mowa wyżej, poprzez dokapitalizowania Spółki. Operator zobowiązany jest do przygotowanie sprawozdań kwartalnych z działalności prowadzenie basenu.
 4. Wynajmujący może odstąpić od Umowy w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Najemca nie rozpocznie Świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu w terminie określonym w §6 ust. 2 Umowy, przy czym opóźnienie wynosi więcej niż 30 dni.
 5. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę w szczególności w przypadkach, gdy:
  1. Najemca niezgodnie z Umową zaprzestanie Świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu przez okres przekraczający 14 dni lub
  2. Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego, o której mowa § 6 ust 15.

Bilety ulgowe

 • uczniowie, studenci bilety ulgowe za okazaniem ważnej legitymacji
 • emeryci/renciści bilety ulgowe za okazaniem ważnej legitymacji emeryta/rencisty
 • osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, jeśli w orzeczeniu jest wymagany opiekun
 • bilety dla grup zorganizowanych
  • 5-10 Rabat 10%
  • 11-20 Rabat 15%
  • 20-40 Rabat 20%
  • 40-50 Rabat 25%
  • Pow. 50 osób Rabat 30%
  • grupy powyżej 30 osób należy wcześniej ustalić
 • dzieci do 7 roku życia - 5 zł
 • Zniżek się nie łączy

Kopia podpisanej umowy (PDF, 6MB)