Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, promocja

Promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów Akademii Wojsk Lądowych

Promocja oficerska to szczególna uroczystość, zachowywana na długo we wspomnieniach. Oficer to nie tylko zawód, lecz przede wszystkim zobowiązanie wobec Ojczyzny. Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Narodu i Państwa… Jesteście absolwentami renomowanej uczelni – Akademii Wojsk Lądowych. Jestem pewien, że studia dały Wam zarówno wiedzę, jak hart ducha konieczny, by zmierzyć się z wyzwaniami, które napotkacie na swojej drodze zawodowej - tymi słowami zwrócił się do nowo promowanych Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka odczytując list Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 130 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Pięć lat nauki, potu wylanego na treningach, to trudna droga do osiągnięcia wymarzonych gwiazdek oficerskich. Cały włożony wysiłek owocuje dzisiaj chwilami dumy i satysfakcji.

Uroczystość odbyła się 11 lipca br. na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, między innymi: Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Andrzej Reudowicz, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józef Hałyk.

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski. Absolwenci, podchodząc do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zwracając się do bohaterów uroczystości podkreślił kilka słów, które powinny towarzyszyć oficerowi w całej służbie - Zaufanie. Jest fundamentalne. Służba w siłach zbrojnych to praca zespołowa. Stawiamy na indywidualizm, podchodzimy do każdego z osobna, natomiast o naszej efektywności decyduje właśnie praca zespołowa. Chciałbym, żebyście pamiętali także o pokorze. O pokorze do wiedzy, zasad, standardów. O pokorze do tradycji Waszych jednostek, pododdziałów i związków taktycznych. Oficera XXI wieku, dzisiejszego absolwenta Akademii Wojsk Lądowych musi cechować pokora, przede wszystkim do wiedzy. Zawsze się jej kłaniajcie. Poświęcenie. To nie praca, to nie zawód, to służba. Oficer oznacza człowieka na służbie. Tego od Was oczekuję, a także oczekują tego Wasi podwładni. I aby Wasz rozwój intelektualny, wewnętrzny był możliwy, musicie się poświęcać.  

- Dzisiaj, w tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za pracę, którą wykonaliście nad sobą. Jednocześnie proszę, żebyście zapamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Pamiętajcie, że zasadniczym celem służby, którą pełnimy jest stanie na straży bezpieczeństwa naszego Państwa - powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Z okazji promocji absolwentów Uczelni na stopień podporucznika, na ręce Rektora-Komendanta wpłynął szereg adresów z życzeniami i gratulacjami. Gen. dyw. Andrzej Reudowicz, przekazał list wystosowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Andrzeja Dudę. List Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka odczytał Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odczytała Prorektor ds. Studenckich dr Aneta Kazanecka.

Prymus Akademii Wojsk Lądowych słowa podziękowania skierował do kadry dowódczej i dydaktycznej Uczelni – Daliście nam odpowiednie spojrzenie na to, co jest słuszne, a co nie. Pokazaliście nam jakie drogi należy wybierać, aby zmierzać do upragnionych celów, a przez to stawać się ludźmi świadomymi obranie ścieżki życiowej. Staraliście się wpoić nam odpowiednie respektowanie zasad żołnierskiego zachowania oraz poszanowanie innych ludzi. Ale w szczególności służyliście nam swoją ogromną wiedzą, fachowością i doświadczeniem zawodowym – powiedziała ppor. Mariola Myrta.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił Dziekan Sił Powietrznym ks. prałat płk Janusz Radzik, Ewangelicki Dziekan Wojsk Lądowych ks. ppłk. Sławomir Fonfara oraz Przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. mitrat płk dr Eugeniusz Bójko.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, promocja.Zgodnie z tradycją, prymus AWL – ppor. Mariola Myrta, otrzymała nagrodę od Prezydenta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Minister Obrony Narodowej wyróżnił kordzikiem honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ppor. Żanetę Kołton.  Trzech najlepszych podporuczników, za uzyskanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant AWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Mariola Myrta, ppor. Żaneta Kołton i ppor. Mateusz Antczak.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów absolwentów, na czele których maszerowały Orkiestra Wojskowa z Żagania i kompania honorowa AWL.

Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

Mury wrocławskiej uczelni wojskowej opuściło wielu absolwentów pochodzących z Ostródy. Nie inaczej było i w tym roku. Rodziny Ligii i Grzegorza z dumą gratulowały swoim dzieciom sukcesu ukończenia studiów i zdobycia pierwszego tytułu oficerskiego.

foto: Adrian Jastrowicz, Jacek Piech

mt_gallery: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, promocja. foto: Adrian Jastrowicz, Jacek Piech