Czasu coraz mniej

Remont trwaZgodnie z podpisanym aneksem wykonawca remontu ul. 11 Listopada ma termin na wykonanie zamówienia do 26 października 2017r.. Aneks zawarty zaledwie dwa dni przed pierwotnym terminem zakończenia robót (16 września 2017r.). zawiera jednak inną ważną datę. 19 października to termin zakończenia robót budowlanych. Zobaczymy, czy zostanie on tym razem dotrzymany.

Treść aneksu z 14 września 2017r:
Aneks Nr 2/2017
do Umowy Nr 262.3.2017.BŻ z dnia 14.03.2017 r.
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic powiatowych" z podziałem na części: Część Nr 1: „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie"
Zawarty w dniu 14.09.2017 r. w Ostródzie pomiędzy: Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
zwanym dalej ,,Zamawiającym",
a
Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane Sp. Z 0.0., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica
zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

Z uwagi na konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zmianie ulega termin wykonania zadania pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie. W przypadku zaistniałego przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przestoju. W związku z powyższym § 3 ust. 3 niniejszej umowy otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: do 26.10.2017 r. w tym:
a) Wykonanie roboty budowlanej do 19.10.2017 r.
b) Dostarczenie Podmiotowi reprezentującego Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 26.10.2017 r.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Fragmenty umowy:
UMOWA NR 262.3.2o17.BŻ
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic powiatowych" z podziałem na części: Część Nr 1: „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie"
Zawarta w dniu 14.03.2017 r. w Ostródzie pomiędzy:
Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda zwanym dalej ,,Zamawiającym", reprezentowanym przez:
a
Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane Sp. Z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
o następującej treści:

§ 3

1)Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi po pisemnym wniosku Wykonawcy o zamiarze przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy oraz po dostarczeniu schematu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowanego przez Komendę Powiatową Policji oraz planu BIOZ (lub oświadczenia Kierownika budowy - jeżeli BIOZ nie jest wymagany zgodnie z Prawem budowlanym).
2)Przekazanie terenu budowy odbędzie się przy udziale Inspektora Nadzoru. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, książkę obmiarów.
3)Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: do 01.10.2017 r.
w tym:
a) Wykonanie roboty budowlanej do 16.09.2017 r.
b) Dostarczenie Podmiotowi reprezentującego Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 01.10.2017 r.
4)Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych uniemożliwiających terminową realizację robót,
b) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
c) konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
d) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych. Zmiany jw. wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone, jedynie jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności.
5)W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
6)Dopuszcza się możliwość wprowadzania robót zamiennych, w szczególności w przypadku:
a) gdy materiały budowlane przewidziane w kosztorysie ofertowym nie mogą być użyte przy realizacji zadania z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia innymi;
b) gdy w trakcie wykonania zamówienia nastąpiła istotna zmiana przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 290);
c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2)za opóźnienie w dostarczeniu kompletnej dokumentacji geodezyjnej po\Wykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) zrealizowanych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia zakończenia robót budowlanych,
4)za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 8 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 3 ust. 4, 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
5)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 20%, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
6)jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawcą, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, 0 którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
8) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:
a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
9) niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 2 ust. 1- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z układaniem nawierzchni z masy bitumicznej, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z § 2 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, dziennika budowy, książki obmiarów w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę Z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15%, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
4. Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 m-cy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego,
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 3 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad zagrażających bezpieczeństwu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

Zdjęcia, stan na dzień 30 września 2017r.

mt_gallery: Remont ul. 11 Listopada