Drzewa wycięte w parku były w złym stanie

Drzewo ścięte w parku.W poniedziałek 11 marca otrzymaliśmy odpowiedź na nasze zapytanie z 26 lutego dotyczące wycinki drzew w parku przy amfiteatrze. "Przedmiotowe drzewa stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia". Taka informacja znalazła się we wniosku z dnia 15 listopada 2018 roku. Pod topór poszło 7 drzew z gatunku: lipa drobnolistna, olsza szara, klon i brzoza brodawkowata. Nie zaplanowano dodatkowych nasadzeń.

W dniu 15 listopada 2018 roku z Urzędu Miejskiego w Ostródzie wysłano wniosek na wycinkę drzew.

IGK.6131.105.2018

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

  • gat. lipa drobnolistna szt. 3 o obwodzie pnia 252 cm, 157 cm, 189 cm,
  • gat. olsza szara szt. 1 o obwodzie pnia 261 cm,
  • gat. klon zwyczajny szt. 2 o obwodzie pnia 252 cm, 189 cm,
  • gat. brzoza brodawkowata szt. 1 o obwodzie pnia 142 cm,

rosnących na terenie działek Nr 202/1 obręb 1 i Nr 80/2 obręb 5 na nabrzeżu jez. Drwęckiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda. Teren na którym rosną drzewa jest przeznaczony na zieleń parkową.
W/w drzewa gat. lipa drobnolistna szt. 1 o obwodzie pnia 252 cm, olsza szara szt. 1 o obwodzie pnia 261 cm są z murszem miękkim pnia na długości 2,5 mb. od podstawy pnia, są pochylone, natomiast gat. lipa drobnolistna szt. 2 o obwodzie pnia 157 cm, 189 cm, klon zwyczajny szt. 2 o obwodzie pnia 252 cm, 189 cm oraz brzoza brodawkowata szt. 1 o obwodzie pnia 142 cm są obumierające, nie rokują szans na przeżycie. Przedmiotowe drzewa stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Termin usunięcia drzew, po uzyskaniu zezwolenia.

Wniosek o wycinkę

W odpowiedzi na wniosek Starostwo Powiatowe w Ostródzie wydało decyzję wraz z uzasadnieniem (2018-12-17).

RLŚ.613.270.1.2018

UZASADNIENIE
W dniu 19.11.2018r. do Starosty Ostródzkiego wpłynął wniosek Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej działającej z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15.11.2018 znak: IGK.6131.105.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew usytuowanych na działce nr 80/2 obręb 5 Ostróda i działce nr 202/1 obręb I Ostróda stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda. Do wniosku zostały dołączone mapy określające usytuowanie drzew na gruncie oraz wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowych działek.

Jako przyczynę usunięcia drzew Wnioskodawca wskazał na ich zły stan fitosanitarny zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Po analizie złożonego wniosku ustalono, iż drzewa usytuowane na działce nr 80/2 obręb 5 Ostróda rosną na terenie objętym ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 21.07.1955r., wpisującej do rejestru zabytków układ urbanistyczny miasta Ostródy pod nr A-132 wraz z obszarem w promieniu 50m na zewnątrz od śladów fortyfikacji jak i decyzji z dn. 11.03.1992 wpisującej nawarstwienia kulturowe Starego Miasta Ostróda pod nr C-148, w związku z czym wniosek w części wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 80/2 obręb 5 Ostróda został przekazany pismem z dnia 06.12.2018 do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu .

Właściwym do rozpatrzenia wniosku w części dotyczącej usunięcia drzew usytuowanych na działce nr 202/1 obręb 1 Ostróda jest Starosta Ostródzki.

Wobec powyższego po rozpatrzeniu przyczyn planowanej wycinki, w dniu 07.12.2018r. dokonano oględzin na gruncie.

Na działce nr 202/1 obręb I Ostróda spośród licznie występujących na gruncie zadrzewień do wycinki przedstawiono jedno drzewo z gatunku olsza czarna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 261cm, oraz jedno drzewo z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 252cm. Drzewo z gatunku olsza czarna o wysokości ok. 15m posiada prosty, wychylony od pionu pień, który u podstawy jest silnie zmurszały. Na pniu do wysokości ok. 2,0m widoczne 3 niewielkie ubytki wgłębne. Pień drzewa do tej wysokości jest całkowicie pusty. Korona drzewa słabo wykształcona, rozbudowana w górnej części, bez stwierdzonego posuszu. Drugie z drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 252cm jest drzewem o wysokości dochodzącej do 20m. Pień prosty, rośnie pionowo. Od podstawy do wysokości ok. 3,0m w pniu występuje sporych rozmiarów ubytek całkowicie spróchniały w środku. Korona silnie rozbudowana. Drzewa rosną w parku na nabrzeżu jeziora Drwęckiego licznie odwiedzanym przez spacerujących. Naruszona statyka drzew grozi niekontrolowanym wyłamaniem, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W myśl art. 83c ust. I ustawy o ochronie przyrody organ wydający zezwolenie przeprowadził oględziny pod względem występowania w obrębie koron drzew gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono żadnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. W dniu oględzin, w najbliższym otoczeniu drzew nie stwierdzono obecności bobrów oraz ich żeremi.

Z uwagi na powyższe uznano wniosek o wydanie zezwolenia w części dotyczącej drzew usytuowanych na działce nr 202/1 obręb I Ostróda za zasadny.

Wycinka nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe miejsca, skąd mają one zostać usunięte. Na gruncie występują liczne zadrzewienia. Wydanie zezwolenia na ich usunięcie nie zostało uzależnione od dokonania nasadzeń kompensacyjnych.

Zgodnie z art. 86 ust I pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 S 1 Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższych, na podstawie 83 ust 1, art. 83c ust. l, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. I pkt. 4 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody należało orzec jak w sentencji decyzji.

 mt_gallery: Wycinka drzew