Amfiteatr w Ostródzie, foto: ostrodaonline.pl
Amfiteatr w Ostródzie, foto: ostrodaonline.pl

Umowa wynajmu amfiteatru

Centrum Kultury za wynajem amfiteatru na organizację "Sylwestra Marzeń z Dwójką" otrzyma 20 000 zł + VAT 23% (24 600 zł brutto). Czas wynajęcia 25 dni (od 14 grudnia do 8 stycznia). Dodatkowo w ramach tej kwoty Centrum Kultury miało jeszcze wykonać pewne usługi na rzecz TVP.

15 grudnia 2020 roku zwróciłem się z wnioskiem o informację publiczną do Centrum Kultury w Ostródzie. Częściowa odpowiedź przyszła 28 grudnia. Po ponagleniu Centrum Kultury przesłało kopię umowy 4 stycznia 2021 roku.
Umowa na kwotę 20 000 zł + VAT 23% (24 600 zł brutto) obejmuje nie tylko wynajęcie samego obiektu. Szczegółowo mówi o tym § 1, 2 i 3 przedmiotowej umowy:

§ 1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą obiektu pod nazwą Amfiteatr Miejski, o powierzchni 1 818,0 m2 położonego przy ul. Mickiewicza 17A w Ostródzie, nazwanego w niniejszej umowie Amfiteatrem. W skład obiektu wchodzą następujące elementy:
  • budynek administracyjny,
  • widownia,
  • zadaszona scena,
  • holl,
  • foyer,
  • taras
  • przyległy teren zieleni oraz parkingi.

§ 2

 1. Wynajmujący udostępni Telewizji dla potrzeb realizacji „Sylwester Marzeń z Dwójką" (tj. koncertu i audycji stanowiących jego rejestrację o numerach produkcyjnych ID: 2R/20/12001 oraz SAP: 111120102066, nazywanych dalej łącznie w niniejszej umowie Sylwestrem) Amfiteatr w całości, na okres od dnia 14.12.2020 r. do dnia 08.01.2021 r., tj. razem 25 dni.
 2. Przygotowanie Sylwestra, realizacja, montaż i demontaż scenografii i sprzętu (zgodnie m.in. z przepisami BHP i p.poż) będą prowadzone w oparciu o harmonogram prac dostarczony do dnia 14.12.2020r.
 3. W ramach wykonania niniejszej Umowy, Wynajmujący zobowiązuje się w szczególności do:
  • Udostępnienia Amfiteatru na okres przygotowawczy, czas trwania Sylwestra oraz czas demontażu sprzętu i scenografii,
  • Udostępnienia pomieszczeń na potrzeby biura produkcyjnego, garderób, pomieszczeń charakteryzatorskich.

§ 3

 1. Telewizja zamawia także, a Wynajmujący zobowiązuje się wykonać na rzecz Telewizji w terminie od 14.12.2020 r. do 08.01.2021 r. usługi polegające na technicznej obsłudze planu.
 2. Do zadań Wynajmującego, w zakresie usług o których mowa w ust. 1 powyżej, należeć będzie w szczególności:
  • Demontaż uzgodnionych miejsc siedzących na widowni Amfiteatru w celu zainstalowania sprzętu telewizyjnego, transport zdemontowanych miejsc 2 siedzących oraz ich przechowanie w sposób umożliwiający dokonywanie uzupełnień widowni w przypadku zmian organizacyjno-technicznych,
  • Zabezpieczenie przed zniszczeniem podłogi sceny Amfiteatru,
  • Wykonanie oświetlenia roboczego Amfiteatru i terenów przyległych,
  • Dyżur administracyjno-techniczny, dyżur konserwatorów.

W § 9 znajdują się zapisy dotyczące finansowej strony umowy:

§ 9

 1. Wartość usług zrealizowanych przez Wynajmującego na rzecz Telewizji na podstawie niniejszej umowy wynosi 20 000,00 zł + 23% VAT, co stanowi łączną kwotę brutto 24 600,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje w szczególności czynsz oraz wszelkie dodatkowe opłaty eksploatacyjne z tytułu korzystania przez Telewizję z Amfiteatru, w szczególności z tytułu dostawy mediów (w tym wody), wywozu śmieci i sprzątania, a także wynagrodzenie z tytułu usług, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
 2. Za zużytą energię elektryczną Telewizja zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenia na podstawie odrębnej faktury.

Wynajęcie amfiteatru, parkingów, terenu zielonego oraz dodatkowe usługi na rzecz TVP dały dzienny przychód 800 zł + VAT 23%.

Biorąc pod uwagę zapis umowy (§3, ust. 2) można mieć wątpliwość czy słowa zastępcy burmistrza i dyrektora Centrum Kultury o braku kosztów po stronie samorządu są zgodne z rzeczywistością. Czekam na odpowiedź dotyczącą kosztów prac, które zgodnie z umową miało do wykonania Centrum Kultury. Poniżej pełna treść umowy.