images/stories/wiadomosci_2024/spotkanie-w-sprawie-cypla_IMG_0105_20240606.jpg#joomlaImage://local-images/stories/wiadomosci_2024/spotkanie-w-sprawie-cypla_IMG_0105_20240606.jpg?width=1280&height=853
Featured

Starosta (nie)na urlopie

Starosta Andrzej Wiczkowski to zapracowany samorządowiec. Starosta od 2018 roku odebrał za niewykorzystany urlop ponad 100 000 zł. To kwota za 140 dni niewykorzystanego urlopu.

Starosta jak każdy inny pracownik ma do wykorzystania w ciągu roku urlop. Może to być maksymalnie 26 dni w roku. Pracownik ma prawo do urlopu w jednym ciągu w wymiarze 14 dni kalendarzowych. Tak stanowią przepisy Kodeksu Pracy. Pracownik może też na wniosek podzielić urlop na mniejsze części. Starosta korzysta z tego i nie odbiera długiego urlopu w wymiarze 14 dni kalendarzowych. Starosta kumuluje też niewykorzystany urlop i wbrew interesowi samorządu odbiera po zakończeniu kadencji niewykorzystany urlop w formie ekwiwalentu.

Do dnia 19 listopada 2018 roku czynności z zakresu praw pracy w stosunku do starosty w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych posiadał Edmund Winnicki (Wicestarosta).
Od dnia 20 listopada 2018 roku czynności z zakresu praw pracy w stosunku do starosty w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych posiadała Jolanta Koszczał (Sekretarz Powiatu).

Przepisy stanowią, że roszczenia o udzielnie urlopu pracownika przedawniają się po 3 latach. Starosta to wykorzystuje, czego efektem są olbrzymie kwoty wypłacanego ekwiwalentu. Odbiór ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest możliwy w określonej sytuacji.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 171. 
§ 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Jednak przepisy pozwalają na przeniesienie takiego urlopu na nową kadencję, jeśli dochodzi do ponownego wyboru. Wymaga to jednak porozumienia obu stron.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 171. 

§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Starosta już po raz drugi nie skorzystał z takiej opcji. Zamiast pójść na urlop pobiera dodatkowe pieniądze z samorządowego budżetu. Na zakończenie kadencji 2014-2018 starosta odebrał ekwiwalent w wysokości 41 912, 72 zł. To kwota za 71 dni urlopu. Na zakończenie kadencji 2018-2024 starosta odebrał ekwiwalent w wysokości 59 754 zł. To kwota za 69 dni urlopu.
Liczba dni najdłuższego urlopu starosty w poszczególnych latach poprzedniej kadencji (dni robocze):
2018 - 4
2019 - 5
2020 - 5
2021 - 5
2022 - 11
2023 - 6
2024 - 5

W latach 2018 -2024 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła dwie kontrole w starostwie (czerwiec 2018 i marzec 2024). Obie wykazały nieprawidłowości w zakresie wykorzystania urlopu przez starostę.