Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacje

Gimnazjum nr 1Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz wydanym dziś zarządzeniem odwołał dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów.


ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), po zasięgnięciu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:
§1
Odwołuje się Panią Wiesławę Szczygielską ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie z dniem 24 listopada 2015 r., bez wypowiedzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pani Wiesława Szczygielska zgodnie z Zarządzeniem Nr 252/2012 Burmistrza Miasta Ostródy, z dnia 24 maja 2012 r. miała pełnić funkcję dyrektora gimnazjum do 31 sierpnia 2017 r.


Równocześnie burmistrz wydał zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie. Pani Maryla Dziuk od dnia dzisiejszego pełni obowiązki dyrektora gimnazjum do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2016 r.


Aktualizacja 2015-11-25, 16:30

Otrzymaliśmy dziś odpowiedź z Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty. Informacje w niej zawarte powoduję, że jest jeszcze więcej pytań i co raz mniej jasne są przesłanki, którymi przy odwołaniu dyrektora kierował się Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz. Kuratorium odpowiedziało, że nie znalazło podstawy do odwołania dyrektora w trybie wskazanym przez burmistrza. Potwierdzono, też że nie było żadnych skarg na działalność gimnazjum jak i samego dyrektora.
Wciąż czekamy na odpowiedź od burmistrza. Mamy nadzieję, że nie będzie zwlekał tygodniami i przedstawi jak najszybciej opinii publicznej informację, dlaczego odwołał dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ostródzie.

Burmistrz dokonał odwołania dyrektora na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 38 ust. 1 pkt 2.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 38. 1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:
1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,
c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;
2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia organu, o którym mowa w ust. 1. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Poniżej pełna treść odpowiedzi z kuratorium.

  1. Wystąpieniem z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu: 2 listopada 2015 r.) Burmistrz Miasta Ostróda zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasięgnięcia opinii w przedmiocie zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie w trakcie roku szkolnego.
  2. Po przeanalizowaniu informacji zawartych w uzasadnieniu w/w wystąpienia oraz załączonych dokumentów Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty nie znalazł podstaw do sformułowania tezy o braku możliwości dalszego sprawowania funkcji dyrektora szkoły i konieczności zastosowania wyjątkowego rozwiązania wynikającego z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). W opinii Kuratora stawiane zarzuty nie stanowiły szczególnie uzasadnionych przypadków, o których mowa w przytoczonym wyżej artykule ustawy.
  3. W Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie w roku szkolnym 2014/2015 została przeprowadzona kontrola planowa (15 maja 2015 r.) w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ( bez zaleceń).
  4. Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie otrzymało żadnej informacji dotyczącej niewłaściwego  funkcjonowania Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie.
  5. Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie otrzymało żadnych skarg na działania dyrektora w/w gimnazjum.

Aktualizacja 2015-11-26, 17:55

Burmistrz kolejny już raz nabrał wody w usta. Pomimo wysłania prośby o udzielenie odpowiedzi ze wskazaniem, iż na odpowiedź oczekujemy do czwartku do godz. 12:00, odpowiedź z urzędu nie nadeszła. Nie pierwszy to przypadek, kiedy pytania kierowane do burmistrza pozostają bez odpowiedzi. Niemal zawsze ma to miejsce w sytuacji, kiedy sprawa jest "niewygodna" dla burmistrza. Trzeba też jasno powiedzieć, że burmistrz takim postępowanie nie tylko ignoruje naszą redakcję, ale też ignoruje nauczycieli gimnazjum, rodziców uczniów i mieszkańców Ostródy, którym bezdyskusyjnie należy się wyjaśnienie tej decyzji.
Sprawa odwołanie w trakcie kadencji Dyrektora Gimnazjum Nr 1 pani Wiesławy Szczygielskiej jest wyjątkowa niejasna. Kuratorium wyraźnie dało znać burmistrzowi, że nie widzi podstawy do odwołanie dyrektora.
Według naszych, na razie nieoficjalnych informacji, podstawą zwolnienia była skarga/donos na dyrektora i słabe wyniki szkoły. Jednym z powodów odwołania miał być też niski nabór w tym roku. Jeśli potwierdzą się te zarzuty oznacza to, że mamy do czynienia ze zwolnieniem z przyczyn pozamerytorycznych. Byłoby to o tyle absurdalne, że dyrektor gimnazjum nie ma na to wpływu. Poczekajmy jednak na oficjalną odpowiedź z urzędu. Do jutra do godz. 12:00 oczekujemy na kolejne odpowiedzi ze strony Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza.

Do sprawy jeszcze wrócimy.