Zarządzenie burmistrza bezprawne i uchylone

Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz. foto: OstrodaOnline.plWracamy do sprawy, która swój początek miała na w styczniu 2014 roku. Chodzi o sprzedaż działki, na której znajduje się telebim (skrzyżowanie ulic Czarnieckiego i Jagiełły). Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalając bezzasadną skargę kasacyjną Burmistrza Ostródy potwierdził, że zarządzenie burmistrza było bezprawne.Jednomyślność trzech organów

Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami telebimu wystąpili dwukrotnie w 2014 roku do burmistrza z informacją, iż są zainteresowani kupnem działki. Burmistrz wydał zarządzenie o jej sprzedaży w trybie bezprzetargowym i dokonał sprzedaży bez przetargu. Przedsiębiorcy zwrócili się do wojewody o zbadanie zgodności zarządzenia burmistrza z obowiązującym prawem. Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym (PN.4131.201.2014 z dnia 29 października 2014 r.) unieważnił zarządzenie burmistrza. Burmistrz odwołał się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Sąd  (II SA/Ol 1252/14 z dnia 20 stycznia 2015 r.) uznał skargę burmistrza za bezpodstawną i wskazał, że decyzja wojewody była zgodna z prawem. Burmistrz korzystając z przysługujących mu praw odwołał się od decyzji WSA składając skargę kasacyjną. W dniu 3 lipca 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I OSK 962/15 z dnia 3 lipca 2015 r.) uznał, że skarga burmistrza nie miała usprawiedliwionych podstaw i w związku z tym została oddalona.

Radni uznali, że szkody nie ma
W dniu 22 kwietnia 2015 roku podczas VII Sesji Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Czesława Najmowicza radni Rady Miejskiej w Ostródzie głosowali nad stanowiskiem w sprawie narażenia Gminy Miejskiej Ostróda na szkodę w związku ze sprzedażą działki nr 163/40. Radni w dyskusji wskazywali na fakt toczącego się postępowania w sądzie, prokuraturze i braku ostatecznej decyzji. Radni nie mieli kompletnych i rzetelnych informacji na temat sprawy, w której mieli się wypowiedzieć. Mimo to za przyjęciem stanowiska głosowało 12 radnych, przeciw dwóch a dwóch się wstrzymało.
W jego treści czytamy:

"2. Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 163/40 została sprzedana zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy,
(…)
W ocenie Rady Miejskiej w Ostródzie nie doszło do działania na szkodę Gminy Miejskiej Ostróda ponieważ Burmistrz podjął czynności zapobiegające możliwości naruszenia prawa oraz ładu przestrzennego."

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody (wydane 6 miesięcy przed omawianym głosowaniem) oraz wyrok WSA (wydany 3 miesiące przed głosowaniem) mówi jednoznacznie, że zarządzenie burmistrza o sprzedaży bez przetargu jest niezgodne z przepisami, które wskazano w pkt 2 głosowanego stanowiska. Czy to znaczy, że radni nie znali tego rozstrzygnięcia i wyroku przed głosowaniem?
Dziś można śmiało powiedzieć, że była to pochopna decyzja. Wojewoda stwierdził, a dwa sądy podtrzymały decyzję, że burmistrz wydał zarządzenie niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Zatem stanowisko przyjęte na sesji podważa zaufanie do radnych. Stawia to pod znakiem wiarygodność i zgodność ze stanem prawnym decyzji podejmowanych przez radę. Niestety całą radę, a nie tylko radnych, którzy głosowali za przyjęciem opisywanego stanowiska.
Radni nie zgodzili się również na weryfikację procedury sprzedaży przedmiotowej działki przez komisję rewizyjną.

Nadal czekamy na informację od burmistrza o podjętych działaniach w związku z unieważnieniem podstawy prawnej do sprzedaży działki. Czekamy także na komentarz burmistrza do całej tej sprawy.
Szerszy materiał dokładnie opisujący sprawę ukaże się po uzyskaniu odpowiedzi z Urzędu Miejskiego.
Do sprawy wrócimy.

Czytaj również: Oświadczenie NEO KOMPUTER oraz YOONA CReATIVE GROUP