Referendum zawieszone

urna wyborcza, ilustracjaZapowiadane w zeszłym tygodniu zawieszenie referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka stało się faktem. To dobra wiadomość dla wszystkich. To nie czas na głosowanie, to nie czas normalnej kampanii. Zdrowie mieszkańców i ich bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Postanowieniem nr 778-1/2020 Komisarz Wyborczy w Elblągu, 23 marca 2020 r. o zawiesił głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji. Pierwotnie referendum miało się odbyć 29 marca 2020 roku. Jednak sytuacja w kraju nie jest najlepszym momentem na kampanię i głosowanie. Na szczęście dostrzegł to komisarz wyborczy, tak samo, jak Powiatowa Stacja Sanitarna epidemiczna, która wydała opinię w sprawie przeprowadzenia referendum.

Na krótko przed wydanym postanowieniem o zawieszeniu głosowanie w referendum, pojawił o się postanowienie w sprawie likwidacji odrębnego obwodu głosowania, któregoj siedziba miała być w szpitalu. Z oczywistych względów funkcjonowanie tej komisji nie miało racji bytu.

Warto uważnie przeczytać uzasadnienie komisarza.

Uzasadnienie postanowienia o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji.

Postanowieniem nr 700-1/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. Komisarz Wyborczy w Elblągu II zarządził przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przez upływem kadencji (Dz.U.Woj.Warm.-Maz. poz. 862). Datę referendum wyznaczono na dzień 29 marca 2020 r.

Po dacie wydania tego postanowienia, zaistniała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sytuacja zagrożenia epidemicznego. Dnia 4 marca 2020 r. Minister Zdrowia poinformował o pierwszym przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV2 w Polsce. Od tego czasu codziennie stwierdza się nowe przypadki zakażeń. W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. Natomiast w dniu 20 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia ogłoszono na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239) pod pojęciem „stanu epidemii” rozumie się sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Ustawodawca w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. nakłada szereg obostrzeń, w tym między innymi obowiązek kwarantanny na osoby wracające na terytorium Rzeczypospolitej, ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej, kulturalnej, sportowej, a także zakaz zgromadzeń, w których liczba uczestników przekracza 50 osób.

W dniu 16 marca 2020 r. do Delegatury KBW w Elblągu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie (znak: Dyr.4011.2.5.2020). Inspektor Sanitarny wskazał w nim m.in. iż z uwagi na możliwość zakażenia się osób zasiadających w składach obwodowych komisji ds. referendum oraz głosujących w lokalach wyborczych nie rekomenduje przeprowadzania referendum w zaplanowanym terminie.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz obawa co do możliwości zakażenia podczas głosowania znalazła również odzwierciedlenie w licznych rezygnacjach z członkostwa w obwodowych komisjach do spraw referendum.

Odnotować należy również, że znajdujący się w Ostródzie szpital został z dniem 16 marca 2020 r. przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony do leczenia osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Do szpitala przewożone są osoby zarażone i podejrzane o zarażenie z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. Z ww. placówki w ostatnim czasie odnotowano kilka przypadków ucieczek pacjentów, co dodatkowo wpływa na obawy mieszkańców Ostródy w zakresie bezpieczeństwa.

Mając na uwadze całokształt opisanych powyżej okoliczności, kierując się poczuciem odpowiedzialności i troską o zdrowie i życie członków odwodowych komisji ds. referendum oraz uczestników referendum i ich rodzin, a także mieszkańców okolicznych gmin, postanowiono o zawieszeniu terminu przeprowadzenia referendum, wyznaczonego pierwotnie na dzień 29 marca 2020 r.

Nowy termin głosowania zostanie wyznaczony niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia.

Pełna treść obwieszczenia dostępna jest na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, w załączniku: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu o zawieszeniu referendum gminnego ws. odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji zarządzonych na dzień 29 marca 2020 r.