ilustracja, Policja, foto: ostrodaonline.pl
ilustracja, Policja, foto: ostrodaonline.pl

Radni wzywani na przesłuchanie

Radni Rady Miejskiej w Ostródzie są przesłuchiwani przez Policję w sprawie dotyczącej referendum lokalnego. Chodzi o czerwcowe gminne referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji.

 

W poniedziałek 5 października 2020 roku skierowaliśmy pytania dotyczące tych przesłuchań równolegle do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie i Urzędu Miejskiego w Ostródzie. KPP w Ostródzie odpowiedziała, że nie prowadzi tego postępowania. Skierowano nas do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Dziś w środę 7 października otrzymaliśmy odpowiedź z Mrągowa.


„W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.10.2020r. informuję, że Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie prowadzi czynności wyjaśniające w kierunku naruszenia przepisów z art. 69 Ustawy o referendum lokalnym oraz art. 496 Ustawy Kodeks Wyborczy. Zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia złożył Burmistrz Miasta Ostróda”.

Odpowiedzi z Urzędu Miejskiego nadal nie otrzymaliśmy.

Co mówią przepisy?

USTAWA Kodeks wyborczy
DZIAŁ IX - Przepisy karne
Art. 496. Kto, w związku z wyborami, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego od którego pochodzą
– podlega karze grzywny.

USTAWA o referendum lokalnym
Rozdział 9 - Przepisy karne
Art. 69. Kto prowadzi kampanię referendalną z naruszeniem zakazów określonych w art. 29 ust. 2 i 3 albo art. 31, podlega karze grzywny.
Art. 29.
2. Zabrania się prowadzenia kampanii referendalnej na terenie:

1) urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz sądów;
2) zakładów pracy, w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie;
3) jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek policyjnych.

3. Od zakończenia kampanii referendalnej, aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.
Art. 31. Podczas kampanii referendalnej zabrania się organizowania loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość drobnych przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych i promocyjnych.

Wysłaliśmy też do Urzędu Miejskiego w Ostródzie wniosek o udostępnienie treści zawiadomienia burmistrza.
Do tematu będziemy wracać.