ilustracja, karta do głosowania

Znamy termin referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda

W środę 3 czerwca 2020 roku ukazało się postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji. 14 czerwca 2020 roku mieszkańcy ostatecznie zdecydują, czy Zbigniew Michalak pozostanie na stanowisku burmistrza.

W postanowieniu komisarza czytamy:
Na podstawie art. 23 ust. I, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), mając na uwadze stanowisko wyrażone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w piśmie z dnia 22 maja 2020 r. znak: Dyr.4011.2.14.2020 postanawiam, co następuje:

§ 1.

1. Wyznaczyć na dzień 14 czerwca 2020 r. (niedziela) datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji.
2. Określić wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego postanowienia.
3. Stwierdzić, iż:

1)  składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w "branym przez siebie obwodzie na obszarze miasta Ostróda nastąpi do dnia 9 czerwca 2020 r.;
2) przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu uprawnionych do udziału w referendum nastąpi w dniu 13 czerwca 2020 r.;
3) kampania referendalna ulega zakończeniu w dniu 12 czerwca 2020 r. o godz. 24:00.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Ostróda.

Pełna treść postanowienia (pdf)

Referendum jest doskonałą okazją, by wyrazić niezadowolenie z działań burmistrza. Jest również okazją do poparcia i pochwalenia dotychczasowej polityki realizowanej przez włodarza. Każda ze stron ma szansę do wypowiedzenia się w tej sprawie poprzez oddanie głosu na TAK lub NIE.
Jednym z elementów pracy w samorządzie jest nieustanne poddawanie się kontroli społecznej. Referendum jest właśnie takim mechanizmem weryfikacji. By ten akt był wiarygodny i niepodważalny, musi się dokonać na uczciwych zasadach.
Za niedemokratyczne należy uznać praktyki polegające na zachęcaniu do pozostania w domu i zignorowaniu udziału w referendum. Trudno to uznać za wyraz poparcia kogokolwiek. To wyłącznie ucieczka przed weryfikacją i przejaw braku postawy fair play, o której Zbigniew Michalak wielokrotnie mówił jako włodarz, ale również jako osoba od wielu lat związana ze sportem.
Wygrana burmistrza, który zachęca do udziału w referendum byłaby olbrzymim i niepodważalnym sukcesem. Ewentualna przegrana nie zamyka drogi do ponownego startu w wyborach.
Dobry włodarz jest pewny swej pozycji, racji i nie powinien obawiać się weryfikacji ze strony wyborców.

karta do głosowania