Ilustracja, Sesja Rady Miejskiej, foto: ostrodaonline.pl

Radni miejscy podnieśli wysokość diet

W poniedziałek 29 listopada podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej radni głosowali nad zwiększeniem wysokości miesięcznych diet. Diety podniesiono z wyrównaniem od sierpnia 2021 roku. Decyzja radnych nie była jednomyślna.

Kwota bazowa stanowiąca podstawę do wyliczenia diet wynosi aktualnie 1789,42 zł. Uchwała ma rzekomo związek z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy oraz ustawą o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

3220,96 zł (dotychczas 2013,10 zł) to górna granica wysokości diet w przypadku radnych miejskich (gmina między 15 i 100 tys. mieszkańców). Przepisy nie regulują minimalnej wysokości diety.

Pierwotny projekt uchwały o podwyżce wysokości diet dla radnych złożył burmistrz. Znalazła się w nim następująca propozycja:
1) Przewodniczącemu Rady - w wysokości 180% kwoty bazowej - 3220 zł,
2) Wiceprzewodniczący Rady - w wysokości 153% kwoty bazowej - 2737 zł,
3) Przewodniczącym Stałych Komisji Rady -w wysokości 135% kwoty bazowej - 2415 zł,
4) Zastępcom Przewodniczących Stałych Komisji Rady - w wysokości 135% kwoty bazowej - 2415 zł,
5) Radnym nie pełniącym funkcji wymienionych w punkcie 1)- 4) w wysokości 117% kwoty bazowej - 2093 zł.

Nie wszyscy radni byli za podniesieniem wysokości diet.Prośbę o pozostawienie diet na dotychczasowym poziomie wyraziła radna Anna Rutkiewicz, Agnieszka Karłowicz oraz radny Jarosław Borzuchowski i Waldemar Graczyk.
Radny Ryszard Kowalski złożył wniosek formalny o obniżce diet w stosunku do projektu burmistrza. W odpowiedzi na prośbę o podanie kwot podwyżki radny zaproponował użycie kalkulatora. W toku wymiany zdań radny Waldemar Graczyk nazwał działanie radnych z Koalicji Obywatelskiej hipokryzją i zakłamaniem.

Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę zwiększającą wysokość diet w następującej wysokości:
1) Przewodniczącemu Rady - w wysokości 155% kwoty bazowej - 2773 zł (+760 zł, +38%),
2) Wiceprzewodniczący Rady - w wysokości 140% kwoty bazowej - 2505 zł (+794 zł, +46%),
3) Przewodniczącym Stałych Komisji Rady -w wysokości 133% kwoty bazowej - 2379 zł (+870 zł +58%),
4) Zastępcom Przewodniczących Stałych Komisji Rady - w wysokości 125% kwoty bazowej - 2236 zł (+726 zł, +48%),
5) Radnym nie pełniącym funkcji wymienionych w punkcie 1)- 4) w wysokości 115% kwoty bazowej - 2057 zł (+749 zł, +57%).

Wynik głosowania wyglądał następująco:
Za (12): Bera Tadeusz, Bojarowski Mariusz, Domeradzki Jarosław, Dudzin Jacek, Godlewski Adrian, Godlewski Mirosław, Iwaniec Ryszard, Kowalski Ryszard, Legucki Wojciech, Monist Anna, Sągol Dariusz, Skaskiewicz Marek
Przeciw (5): Borzuchowski Jarosław, Duda Piotr, Graczyk Waldemar, Karłowicz Agnieszka, Rutkiewicz Anna
Wtrzymano (4): Krzyżaniak Krzysztof, Najmowicz Czesław, Potorski Leszek, Punpur Marcin.

Obowiązuje wyrównanie od sierpnia 2021 roku.

*Dotychczasowe wysokości diet były ustalone uchwałą Nr IV/16 /2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2010 r i wynosiły:
1) Przewodniczącemu Rady – 2013 zł (75% półtorakrotności kwoty bazowej).
2) Wiceprzewodniczący Rady – 1711 zł (85% diety Przewodniczącego Rady)
3) Przewodniczącym Stałych Komisji Rady -1509 zł (75% diety Przewodniczącego Rady)
4) Zastępcom Przewodniczących Stałych Komisji Rady – 1509 zł (75% diety Przewodniczącego Rady)
5) Radnym nie pełniącym funkcji wymienionych w punkcie 1)- 4) – 1308 zł (65% diety Przewodniczącego Rady)
* - na podstawie kwoty bazowej z 2020 roku - 1789,42 zł

Radny Ryszard Kowalski na sesji powiedział, że niepodjęcie tej uchwały tak czy inaczej skutkuje o przelicznik. Był 1,5 do 2,4. Należy się tu wyjaśnienie.
Ustawodawca zmienił jedynie maksymalną wysokość diety. Dotychczas była to kwota (1,5 x 1789,42 zł = 2684,13 zł ). Obecnie jest to kwota (2,4 x 1789,42 zł = 4294,61 zł). Aktualnie dla ostródzkich radnych (gmina 15-100 tys. mieszkańców) maksymalna kwota diety nie może przekroczyć 3220,96 zł.
Rady gmin mają pełną dowolność w kształtowaniu uchwały dotyczącej wysokości diet. Ustawodawca w żaden sposób nie wymusił zmiany wysokości diet radnych. Dlatego trzeba jasno powiedzieć, że radni nie musieli wprowadzać podwyżki. Nie ma takiego wymogu prawnego.
Wysokość kwoty bazowej przed zmianą przepisów i obecnie jest na takim samym poziomie (1789,42zł).
W poprzedniej uchwale wysokość diet była obliczana dla przewodniczącego jako 75% z półtorakrotności kwoty bazowej i stanowiła punkt odniesienia do ustalenia pozostałych kwot diet. Radny Ryszard Kowalski błędnie przyjął, że zmiana wskaźnika z 1,5 na 2,4 odnoszącego się do kwoty maksymalnej, pociąga za sobą konieczność zmiany uchwały w zakresie wysokości diety. 
Poprzedni sposób wyliczenia miał najwyraźniej na celu przyznanie przewodniczącemu maksymalnej wysokości diety na podstawie wtedy obowiązujących przepisów. Ten wskaźnik mógłby wynosić równie dobrze 1,39, 2,09 lub dowolny inny. Trzeba było jedynie pilnować, aby wysokość diety nie przekroczyła ustalonego przepisami maksimum. Przegłosowanie uchwały z poprzednimi zapisami lub brak zmiany w uchwale byłby zgodny z obowiązującymi dziś przepisami.

W wielu samorządach kwota diet była ustalana inaczej, m.in. w odniesieniu do maksymalnej wysokości diety. Tam poniekąd z automatu diety wzrosły bez zmiany w uchwale.
Niestety ustawodawca otworzył furtkę do podwyżek i zdecydowana większość samorządów z tej opcji korzysta. Jedne mówią otwarcie o podwyżkach, inne nie komentują, jeszcze inne próbują mówić o obniżkach. Są też takie, które zmian nie dokonały.
Warto dodać, że radni mogą w dowolnym momencie przywrócić poprzednie wysokości diet.