ilustracja do materiału, foto: Urząd Miejski w Ostródzie - Paweł Jaworski

Rozwiązanie wypracowane, czas na realizację

We wtorek 18 października o godz. 16:00 rozpoczęło się spotkania konsultacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców w sprawie zagospodarowania Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego, w tym miejsc parkingowych. Przejezdność na Placu Tysiąclecia pozostanie utrzymana, ale dojdzie do kilku zmian.

Spotkanie było częścią działań konsultacyjnych, których jednym z elementów było wrześniowe, pilotażowe wyłączenie ruchu samochodowego w obrębie Placu Tysiąclecia.
W ramach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, zebranych opinii oraz dwóch spotkań w dniu 17 października, wypracowano koncepcję wprowadzenia zmian w zakresie wytyczenia miejsc parkingowych i zmiany zasad ruchu.
Na placu planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania. Podczas dzisiejszego spotkania wątpliwości budziła jedynie kwestia wyznaczenia odrębnych miejsc dla zaopatrzenia. Ostatecznie wybrano wariant bez ich wyznaczania. Paweł Jaworski (Experimental Urbanism) wskazał, że wciąż jest to otwarta kwestia i w razie potrzeby będzie możliwe wykonanie takich miejsc.
Wyodrębniono trzy obszary, które mają być wolne od samochodów (zielony kolor, zdjęcie nr 4). W części zachodniej (część wewnętrzna placu), bezpośrednio przy fontannie i na samym końcu placu, przed skrzyżowaniem z ul. św. Dominika Savio.
Nastąpi likwidacja części miejsc parkingowych i utworzenie nowych w części wschodniej placu. Spowoduje to, że ostatecznie zniknie tylko jedno miejsce dla samochodu. Nowe miejsca zaznaczono kolorem żółtym na zdjęciu nr 2.
Zlikwidowane zostaną miejsca parkingowe przy Informacji Turystycznej i budynku stojącego w miejscu dawnego ratusza. Jak tłumaczył Paweł Jaworski zmianę narzucają przepisy. Zostaną nieznacznie przesunięte miejsca dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się aktualnie bezpośrednio przy fontannie. Na całym placu zostanie wprowadzone parkowanie równoległe. Jedną z przyczyn takiej zmiany jest regularne zgłaszanie problemów z samochodami parkującymi zbyt blisko budynków. Niejednokrotnie uniemożliwiało to przejście chodnikiem.
Zmiany mają usprawnić przejazd przez plac i zwolnić część jego powierzchni na potrzeby realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Nie bez znaczenia jest też uwolnienie od samochodów okolic Pomnika Jedności Europejskiej. Zgodnie z zapowiedzią Jolanty Gadomskiej (Urząd Miejski w Ostródzie) na Placu Tysiąclecia pojawi się też dużo nowej zieleni.
Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego planowana jest w 2023 roku (zachodnia część placu). Co do zmian organizacji ruchu, samorząd chce dokonać zmian jak najszybciej, wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych. Planowane jest to równolegle z zmianą oświetlenia na placu, prawdopodobnie przed przyszłorocznymi wakacjami.

Obszar objęty zmianami, foto: Urząd Miejski w Ostródzie - Paweł Jaworski

Planowane miejsca parkingowe, foto: Urząd Miejski w Ostródzie - Paweł Jaworski

Miejsca z zakazem parkowania, foto: Urząd Miejski w Ostródzie - Paweł Jaworski

Planowane tereny zielone i rekreacyjne, foto: Urząd Miejski w Ostródzie - Paweł Jaworski