ilustracja: Budowa ronda

Budowa ronda na skrzyżowaniu Drwęcka- Grunwaldzka- Kopernika- Dywizji

Wszyscy lubimy sprawnie przemieszczać się po mieście, bez stania w korkach, oczekiwania na szansę wjechania na skrzyżowanie. Ronda są elementem infrastruktury drogowej, który ma ten proces usprawniać. Szkoda tylko, że musimy tak długo czekać na ich wykonanie.

Umowa na wykonanie ronda w miejscu skrzyżowania ulic Grunwaldzka- Drwęcka- Kopernika- Dywizji została podpisana 19 kwietnia 2023 roku. Wynagrodzenie określono na 6 992 070,25 PLN brutto. Zgodnie z umową wykonawca miał 205 dni na wykonanie prac budowlanych (21 listopada 2023 r.) i 216 dni na przekazanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Teren budowy został przekazany wykonawcy 26 kwietnia 2023 roku.
Ze względu na widoczny postęp prac, a co za tym idzie na ewidentne opóźnienie w realizacji tego zadnia, zwróciłem się 13 listopada 2023 roku do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o informację publiczną. Odpowiedź przyszła 6 grudnia.
Zarząd Dróg Powiatach przekazał, że 14 listopada 2023 roku podpisano aneks (pierwszy) z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja). Potrzeba podpisania aneksu została uzasadniona w następujących sposób:

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy faktyczną inwentaryzacją sieci w stosunku do danych
wynikających z dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego, skutkujące
wykonaniem robót dodatkowych i zamiennych, związanych z przebudową kanału
sanitarnego pomiędzy studniami S1 do S6 i zmianą średnicy rury, zgodnie z protokołem
konieczności nr 1, strony umowy postanawiają jak poniżej.
1. Termin wykonania zamówienia: 233 dni od dnia podpisania umowy tj. 08.12.2023 r., w tym:
a) Wykonanie roboty budowlanej 225 dni od dnia podpisania umowy tj. 30.11.2023 r.
b) Dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 233 dni od dnia podpisania umowy.

Ruch przez skrzyżowanie odbywał się wahadłowo wyłącznie w ciągu ulic Drwęcka -Grunwaldzka (w kierunku szpitala). Pod koniec listopada pojawiła się sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Liceum Ogólnokształcącym. Do dnia publikacji nie została uruchomiona.
23 grudnia 2023 roku przejazd odbywał się już w obu kierunkach (Grunwaldzka- Drwęcka), jednak nadal bez zajadu w ulice Grunwaldzką (do Czarnieckiego) i w ulicę Kopernika. Wjazd w ulicę Kopernika został otwarty 28 grudnia.
Na skrzyżowania nadal nie było oznakowania poziomego, zatoki dla autobusów nie były skończone.
Drugi wniosek o informację publiczną wysłałem 7 stycznia 2024 roku. Tym razem w odpowiedzi otrzymałem informacje, że podpisano kolejne 2 aneksy. Każdy z nich wydłużał termin realizacji zadania.
Aneks nr 2, podpisany 6 grudnia 2023 roku. Potrzeba podpisania aneksu została uzasadniona w następujących sposób:

Z uwagi na wystąpienie, warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym oraz zgodnie z protokołem konieczności nr 2, strony umowy postanawiają jak poniżej.
1. Termin wykonania zamówienia: 253 dni od dnia podpisania umowy tj. 28.12.2023 r., w tym:
a) Wykonanie roboty budowlanej 253 dni od dnia podpisania umowy tj. 28.12.2023 r.
b) Dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 253 dni od dnia podpisania umowy.

Trzeci aneks podpisano 28 grudnia 2023 roku i zawierał następujące uzasadnienie oraz nowe terminy realizacji:

Z uwagi na wystąpienie, warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym oraz zgodnie z protokołem konieczności nr 2, strony umowy postanawiają jak poniżej.
1. Termin wykonania zamówienia: 377 dni od dnia podpisania umowy tj. 30.04.2024 r., w tym:
a) Wykonanie roboty budowlanej 377 dni od dnia podpisania umowy tj. 30.04.2024 r.
b) Dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 377 dni od dnia podpisania umowy.

Na tym etapie można było dostrzec jedynie prace porządkowe. Wykonana została zatoka autobusowa przy internacie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych. Nadal brak oznakowana poziomego w obrębie ronda.
9 stycznia 2024 roku przejazd przez rondo był już możliwy we wszystkich kierunkach.
Trzeci wniosek o informację publiczną wysłałem 8 marca 2024 roku. Z odpowiedzi przekazanej 11 marca wynika, że nie podpisano nowego aneksu, więc termin zakończenia prac pozostaje bez zmian – 30 kwietnia 2024 roku. Na dzień udzielenia odpowiedzi wykonawca nie zgłosił gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia ZP.2610.9.2023.BŻ „Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie”.
Wykonano drobne prace porządkowe i zakończono wylewanie nawierzchni zatoki autobusową w ciągu ulicy Grunwaldzkiej przy koszarach. Nadal brak oznakowana poziomego na skrzyżowaniu i brak poziomego oznakowania przejść dla pieszych i rowerów.
Podsumowując: zamawiający zgodził się na wydłużenie terminu realizacji w stosunku do pierwotnego terminu o 144 dni., tj. o ponad 61% pierwotnego czasu realizacji zadania.

Umowa i aneksy

Zdjęcia: