Konserwator wstrzymał prace ziemne na budowie wiaduktu

Ulica Drwęcka w Ostródzie. Miejsce budowy wiaduktu.Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie decyzją z dnia 7 maja 2018 roku wstrzymał prace ziemne związane z inwestycją budowy wiaduktu. Ma to na celu przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych w zakresie niezbędnym dla ochrony znajdującej się tam substancji zabytkowej.

Archeolog prowadzący nadzór archeologiczny w trakcie prac stwierdził obecność reliktów architektonicznych w granicach inwestycji. W następstwie jego zgłoszenia w dniu 30 kwietnia zostały przeprowadzone oględziny przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Potwierdziły one obecność reliktów historycznej architektury. Tym samym zasadne było wstrzymania prac ziemnych w obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską.

Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Art. 32.

1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

5. Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:

1) pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;

2) pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;

3) nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym zakresie.

6. Roboty nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 3.

Zgodnie z Art. 32 ust. 6. prace nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli w trakcie badań archeologicznych zostanie odkryty zabytek posiadający wyjątkową wartość, Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania robót. Okres wstrzymania robót nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Co to oznacza w praktyce? W pesymistycznym wariancie przesunięcie terminu otwarcia wiaduktu nawet o 6 miesięcy i dodatkowe pół roku w korkach.