Nagrody w Urzędzie Miejskim w 2017 roku

 ilustracjaTradycyjnie na początku roku przedstawiamy podsumowanie dotyczące nagród przyznanych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostróda. W 2017 roku było to prawie pół miliona zł.

Podobnie jak w 2016 roku uzasadnienie przyznania nagród dla pracowników urzędu brzmi tak:
"Nagroda dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości."
Podobnie jak w roku ubiegłym trudno tu odnaleźć jakiekolwiek ponad standardowe działania wykraczające poza obowiązki pracownicze.

Całkowita kwota brutto wypłaconych nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wynosiła 479 911,46 zł. W 2016 roku było to 409 100,00 zł (wzrost o ponad 17%).

Wykaz nagród brutto pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pełnią funkcje związane z merytorycznym przygotowaniem procesów decyzyjnych związanych z wydawaniem rozstrzygnięć władczych organu, w którym są zatrudnieni i otrzymali nagrody w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (2017 rok) Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Kazimierz Wosiek) w kwocie 2.500,00 zł została przyznana na podstawie § 18 Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Nagroda w kwocie 3.000,00 zł została przyznana na podstawie § 18 Regulaminu wynagradzania oraz pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29-11-2017 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej.

Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury (Julian Pawłowski) w kwocie 2.500,00 zł została przyznana za duży wkład i zaangażowanie w rozwój i popularyzację kultury wśród mieszkańców Ostródy, efektywną prace i realizację wielu wartościowych imprez, upowszechniania kultury naszego miasta i regionu z okazji Dnia Działacza Kultury. Nagroda w kwocie 8.000,00 zł została przyznana za terminowe realizowanie zadań o charakterze publicznoprawnym, efektywne wdrażanie i realizację zadań i celów statutowych, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i wykazany zysk za rok 2016.

Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji (Maciej Czerkawski) w kwocie 2.500,00 zł została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości. Natomiast nagroda w kwocie 6.000,00 zł została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Nagroda dla Dyrektora Muzeum (Marek Jankowski) w kwocie 2.500,00 zł została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury muzealnej wśród mieszkańców miasta Ostródy, efektywną prace, realizację wielu wartościowych wystaw i imprez poświęconych dziedzictwu kultury naszego regionu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Nagroda w kwocie 7.000,00 zł została przyzna za terminową realizację zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, efektywne wdrażanie przyjętych planów działalności i rozwoju, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i wykazany zysk za rok 2016.

Nagroda dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" (Zenon Kastrau) w kwocie 850,00 zł została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Nagroda w kwocie 5.000,00 zł została przyznana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Nagroda w kwocie 2.500,00 zł została przyznana za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Ośrodka Wsparcia "Bratek".