Nagrody w Urzędzie Miejskim w 2018 roku

ilustracjaTradycyjnie na początku roku prezentujemy informacje o nagrodach dla pracowników samorządowych. Zapraszam do lektury danych o nagrodach przyznanych w 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności.

Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- terminowość załatwiania spraw,
- podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
- stosunek do interesantów i współpracowników,
- zdyscyplinowanie,
- umiejętność pracy w zespole.

Całkowita kwota brutto wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego nagród w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosła 460554,31 zł, odpowiednio:

marzec 2018 r. - 63151,31 zł
maj 2018 r. - 131800,00 zł
listopad 2018r. - 265603 zł

Liczba pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie, którym wypłacono nagrody:

marzec 2018 r. - 88 osób
maj 2018 r. - 90 osób
listopad 2018r. - 92 osoby

Kwota nagrody w marcu 2018 r. była jednakowa dla każdego pracownika: 718,25 zł

Kwota najniższej nagrody w maju 2018 r.: ~ 500,00 zł
Kwota najwyższej nagrody w maju 2018 r.: 6000,00 zł

Kwota najniższej nagrody w listopadzie 2018 r.: 980,00 zł
Kwota najwyższej nagrody w listopadzie 2018 r.: 11500,00 zł

Wykaz nagród brutto (w zł) pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pełnią funkcje związane z merytorycznym przygotowaniem procesów decyzyjnych związanych z wydawaniem rozstrzygnięć władczych organu, w którym są zatrudnieni i otrzymali nagrody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Tabela 1. Nagrody brutto (w zł) wybranych pracowników Urzędu Miejskiego  Ostródzie.

Lp.

Nazwisko i Imię

marzec

maj

listopad

1

Borchert Małgorzata

718,25

2500

4500

2

Bożęcka Marta

718,25

5500

 10000

3

Długosz Izabela

718,25

2500

 5000

4

Gesek Norbert

718,25

6000

 11500

5

Ratajczyk Bożena

718,25

3500

 5000

6

Wiśniewska Agnieszka

718,25

3500

 6000

7

Wiśniewska Beata

718,25

1250

 2500

8

Zawadzki Lech

718,25

-

-

9

Wawrzyniak Piotr

718,25

1250

 2500

Uzasadnienia przyznania nagród:

"Nagroda dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

Powyższe uzasadnie pojawiło się w pierwszej odpowiedzi. W drugiej odpowiedzi były już nieco inne uzasadnienia.

W marcu 2018 roku każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Ostródzie otrzymał nagrodę z takim samym uzasadnieniem, którego treść brzmi:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

W miesiącu maju 2018 roku Zastępca Burmistrza Norbert Gesek otrzymał nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, rangi wykonywanych zadań, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości zadań".

W miesiącu maju 2018 roku Skarbnik Miasta Marta Bożęcka otrzymała nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, realizację zadań priorytetowych urzędu, terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

W miesiącu maju 20,18 roku pracownicy: Małgorzata Trzcińska, Magdalena Kaliszewska, Małgorzata Borchert, Małgorzata Nagadowska, Izabela Długosz, Jacek Pietrzyk, Andrzej Bartnicki, Agnieszka Wiśniewska, Bożena Ratajczyk, Piotr Mrozowski, Ewa Gubemat, Aniela Danowska, otrzymali nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

Wszyscy pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostródzie w miesiącu maju otrzymali nagrody z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

Natomiast odpowiedź o uzasadnienia nagród w listopadzie była następująca:

"Nagroda dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

Wygląda na to, że zrobiono Ctrl+C, Ctrl+V.

Nagrody brutto (w zł) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dla dyrektorów i kierowników jednostek podległych:

Tabela 2. Nagrody brutto (w zł) dla dyrektorów i kierowników jednostek podległych.

Lp.

Nazwisko i Imię

marzec

maj

lipiec

sierpień

listopad

grudzień

1

Kazimierz Wosiek

1500

-

-

2500

-

2000

2

Julian Pawłowski

3000

-

8000

-

-

-

3

Maciej Czerkawski

-

2500

2500

-

5000

-

4

Marek Jankowski

2500

-

5500

-

-

-

5

Zenon Ryszard Kastrau

850

-

-

-

4500

1980

Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.500,00 zł została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.
Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.500,00 zł w miesiącu sierpniu 2018 r. została przyznana w związku z realizacją zadań "Dobry start" na podstawie §33 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" oraz §18 Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS w Ostródzie. W miesiącu grudniu 2018 roku wypłacono nagrodę w wysokości 2.000,00 zł na podstawie §13 ust.8 pkt 4 Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS w Ostródzie oraz pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.11.2018 r. znak: PS-I.946.20.37.2018 w sprawie przyznania dodatkowych środków na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie została przyznana za duży wkład i zaangażowanie w rozwój i popularyzację kultury wśród mieszkańców Ostródy, za efektywną pracę, realizację wielu wartościowych imprez oraz szeroką współpracę z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania kultury naszego miasta i regionu.
Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie w kwocie 8.000,00 zł w miesiącu lipcu 2018 r. została przyznana zgodnie z Zarządzeniem nr 560/2013 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 31 grudnia 2013 r. ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących podmiotami prawnymi art.5 i art. 10.

Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 2.500,00 w miesiącu czerwcu 2018 r. została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.
Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 2.500,00 zł w miesiącu lipcu 2018 r. oraz 5.000,00 zł w miesiącu listopadzie 2018 r. została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Nagroda dla Dyrektora Muzeum w Ostródzie została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury muzealnej wśród mieszkańców Ostródy, za efektywną pracę, realizację wielu wartościowych wystaw i imprez poświęconych dziedzictwu kulturowemu naszego regionu.
Nagroda dla Dyrektora Muzeum w Ostródzie w kwocie 5.500,00 zł w miesiącu lipcu 2018 r. została przyznana na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 27.06.2018 r. za terminową realizacje zadań, efektywna realizacja zadań i celów statutowych, efektywne wdrażanie przyjętych planów działalności i rozwoju, zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2017, które wykazało zysk z działalności na kwotę 10.030,95 zł.

Nagroda dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" w Ostródzie została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, na podstawie §12 pkt 3 i 5 regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek".
Nagroda dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" w Ostródzie została przyznana na podstawie §12 Zarządzenia Nr 7/2014 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego w dniu 21 listopada 2018 r. w wysokości 4.500,00 zł, w miesiącu grudniu 2018 r. otrzymał kwotę 1980,00 zł za zaangażowanie oraz podejmowanie dodatkowych działań mających na celu podwyższenie jakości świadczonych usług na rzecz podopiecznych Ośrodka Wsparcia "Bratek".

Oprócz nagród wypłacane jest wynagrodzenie roczne tzw. "13". W Urzędzie Miejskim w Ostródzie jest ono wypłacane w styczniu. Za 2018 rok sumaryczna kwota tych wynagrodzeń wyniesie 353464,48zł.

Tabela 3. Wynagrodzenie roczne brutto "13" (w zł) dyrektorów i kierowników jednostek podległych. Za 2018 rok.

Lp.

Nazwisko i Imię

kwota

1

Kazimierz Wosiek

9139,20

3

Maciej Czerkawski

6851,33

5

Zenon Ryszard Kastrau

7725,60

Dyrektorzy Centrum Kultury oraz Muzeum nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, że na dzień publikacji wynagrodzenie roczne "13" za 2018 rok nie zostało jeszcze wypłacone, a jego wypłata została czasowo wstrzymana.

Nagrody w Urzędzie Miejskim w 2017 roku

Nagrody w Urzędzie Miejskim w latach 2012-2016

Czytaj również inne materiały o nagrodach w urzędach