Nagrody w Urzędzie Miejskim styczeń-czerwiec 2018

ilustracjaPonownie prezentuję informacje o nagrodach dla pracowników samorządowych. Tym razem zapraszam do lektury danych o nagrodach za pierwsze półrocze w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności.

Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- terminowość załatwiania spraw,
- podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
- stosunek do interesantów i współpracowników,
- zdyscyplinowanie,
- umiejętność pracy w zespole.

Całkowita kwota brutto wypłaconych nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wyniosła 194951,31 zł, odpowiednio:.

marzec 2018 r. 63151,31 zł
maj 2018 r. - 131800,00 zł

Liczba pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie, którym wypłacono nagrody:

marzec 2018 r. - 88 osób.
maj 2018 r. - 90 osób

Kwota nagrody w marcu 2018 r. była jednakowa dla każdego pracownika: 718,25 zł
Kwota najniższej nagrody w maju 2018 r.: ~ 500,00 zł
Kwota najwyższej nagrody w maju 2018 r.: 6000,00 zł

Wykaz nagród brutto pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pełnią funkcje związane z merytorycznym przygotowaniem procesów decyzyjnych związanych z wydawaniem rozstrzygnięć władczych organu, w którym są zatrudnieni i otrzymali nagrody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Lp.

Nazwisko i Imię

m-c III/2018

m-c V/2018

1

Borchert Małgorzata

718,25 zł

2500,00 zł

2

Bożęcka Marta

718,25 zł

5500,00 zł

3

Długosz Izabela

718,25 zł

2500,00 zł

4

Gesek Norbert

718,25 zł

6000,00 zł

5

Ratajczyk Bożena

718,25 zł

3500,00 zł

6

Wiśniewska Agnieszka

718,25 zł

3500,00 zł

7

Wiśniewska Beata

718,25 zł

1250,00 zł

8

Zawadzki Lech

718,25 zł

-

9

Wawrzyniak Piotr

718,25 zł

1250,00 zł

Nagroda dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Poprosiłem o doprecyzowanie tego fragmentu odpowiedzi. Chciałem mieć pewność, że odwiedź jest prawidłowa. Wydało mi się dziwne, że wszyscy pracownicy mają takie samo uzasadnienie przyznania nagrody. W drugiej odpowiedzi były już nieco inne uzasadnienia.

W marcu 2018 roku każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Ostródzie otrzymał nagrodę z takim samym uzasadnieniem, którego treść brzmi:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

W miesiącu maju 2018 roku Zastępca Burmistrza Norbert Gesek otrzymał nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, rangi wykonywanych zadań, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości zadań".

W miesiącu maju 2018 roku Skarbnik Miasta Marta Bożęcka otrzymała nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, realizację zadań priorytetowych urzędu, terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

W miesiącu maju 20,18 roku pracownicy: Małgorzata Trzcińska, Magdalena Kaliszewska, Małgorzata Borchert, Małgorzata Nagadowska, Izabela Długosz, Jacek Pietrzyk, Andrzej Bartnicki, Agnieszka Wiśniewska, Bożena Ratajczyk, Piotr Mrozowski, Ewa Gubemat, Aniela Danowska, otrzymali nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

Wszyscy pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostródzie w miesiącu maju otrzymali nagrody z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

Nie jestem pewien, czy odpowiadanie na pisma i wnioski o informację publiczną po terminach, przewlekłe załatwianie prostych spraw, utrudnianie dostępu do informacji, wpisuje się we "wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych" oraz "terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań".

Nagrody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dla dyrektorów i kierowników jednostek podległych:

Lp.

Nazwisko i Imię

m-c III/2018

m-c V/2018

1

Kazimierz Wosiek

1 500,00 zł

-

2

Julian Pawłowski

3 000,00 zł

-

3

Maciej Czerkawski

-

2 500,00 zł

4

Marek Jankowski

2 500,00 zł

-

5

Zenon Ryszard Kastrau

850,00 zł

-

Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.500,00 zł została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie została przyznana za duży wkład i zaangażowanie w rozwój i popularyzację kultury wśród mieszkańców Ostródy, za efektywną pracę, realizację wielu wartościowych imprez oraz szeroką współpracę z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania kultury naszego miasta i regionu.

Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 2.500,00 w miesiącu czerwcu 2018 r. została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Nagroda dla Dyrektora Muzeum w Ostródzie została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury muzealnej wśród mieszkańców Ostródy, za efektywną pracę, realizację wielu wartościowych wystaw i imprez poświęconych dziedzictwu kulturowemu naszego regionu.

Nagroda dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" w Ostródzie została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, na podstawie § 12 pkt 3 i 5 regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek".

Więcej materiałów o nagrodach w urzędach