Zmiany w spółkach miejskich

Komisja Rozwoju i Gospodarki KomunalnejBurmistrz Zbigniew Michalak dokonał zmian w radach nadzorczych miejskich spółek. Wymieniono 100% składu rad z wyjątkiem dwóch spółek, gdzie nie zmieniono członków rad będących reprezentantami pracowników. Gmina Miejska Ostróda poszukiwała kandydatów od listopada 2018 roku. Ogłoszony nabór na członka rady nadzorczej (1 etat) zakończył się finalnie wymianą 12 osób.

Choć burmistrz w dniu 25 stycznia zakomunikował, że dokonano zmian w radach nadzorczych, nie podał jednak szczegółów. Dopiero po naszej publikacji pojawiła się lista kandydatów spełniających wymagania naboru. Zawierała ona 18 nazwisk. Jednak ostateczną listę nowych członków rad nadzorczych poznaliśmy dopiero na konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 31 stycznia 2019 roku.
Nowe składy rad nadzorczych po zmianach wyglądają następująco:

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
Jarosław Barczuk
Karol Marcinkiewicz
Jakub Urbanowicz

Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Sergiusz Sikorski
Bogdan Szewczyk
Adriana Zabłocka – AbiYaghi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.
Maciej Sikorski
Wojciech Szewczyk
Sławomir Trojanowski
Jan Napiórkowski (pracownik spółki)
Dariusz Szpaczyński (pracownik spółki)

Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Jan Józef Antochowski
Bogdan Szewczyk
Sławomir Trojanowski
Marcin Wilga (pracownik spółki)
Tomasz Sylwester Witowski (pracownik spółki)

Wśród nazwisk wymienianych powyżej są dwie osoby, których nie ma na opublikowanej liście kandydatów spełniających wymogi naboru. To Jan Antochowski i Maciej Sikorski.

Wciąż czekamy na informację o wyborze nowego prezesa Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o..

Podczas dzisiejszej Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej radni dowiedzieli się, że w 2017 roku zostały zmienione warunki umów z prezesami miejskich spółek. Wynika z nich, że otrzymają 3 miesięczne odprawy niezależnie od tego, czy zostali odwołani, czy sami odejdą. Zgodnie ze zmianami umów otrzymają również 6 miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy o zakazie konkurencji. Również bez względu na to, kto inicjował rozwiązanie stosunku pracy. O ile zakaz konkurencji daje się logicznie wytłumaczyć w przypadku spółek MABK czy Żegluga, to trudno sobie wyobrazić taką potrzebę w przypadku monopolistów, jakimi są spółki MPEC czy PWiK.
Te kwestie będą niewątpliwie przedmiotem dalszych dyskusji i analiz. Być może dojdzie do zmian warunków umowy z prezesami.
Według podanych dziś informacji takich zmian dokonał ówczesny burmistrz Czesław Najmowicz. W kontekście sprawy byłego prezesa MABK padało dziś pytanie, czyj interes wspierały zmiany umów wprowadzone przez poprzedniego burmistrza.

W styczniu Burmistrz Zbigniew Michalak złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa spółki MABK, byłego przewodniczącego rady nadzorczej spółki MABK oraz poprzedniego burmistrza. Zawiadomienie dotyczy udzielenia kredytu, zmiany w umowach, braku właściwego nadzoru na spółką, czyli działania na szkodę spółki. Chodzi o następujące artykuły kodeksu karnego: 231,286,296.
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 231.
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 286.
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 296.
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.