Starostwo Powiatowe w Ostródzie, foto: ostrodaonline.pl
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, foto: ostrodaonline.pl

Na wybór dyrektora jeszcze poczekamy

Choć od ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie minęły już ponad dwa miesiące, to nadal nie znamy zwycięzcy naboru. Wiemy natomiast, że jest trzech kandydatów. Nieoficjalnie mówi się, że stanowisko obejmie jeden z samorządowych radnych.

Starosta Ostródzki ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie 28 sierpnia 2020 roku. Termin na złożenie dokumentów upłynął 9 września 2020 roku.
Wymagania niezbędne na to stanowisko:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Osoba, która nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  6. Wykształcenie wyższe.
  7. Co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.
  8. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Szczegóły naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Ostródzkiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie

Poniżej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przebiegu tego postepowania.

1. Ile osób złożyło dokumenty aplikacyjne w wymaganym terminie?

W wymaganym terminie oferty na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie złożyło 3 kandydatów.

2. Ile osób złożyło dokumenty aplikacyjne po terminie?

Po terminie nie wpłynęła żadna oferta.

3. Ile spośród osób, które złożyły dokumenty w terminie spełniało wymogi formalne?

Komisja ds. naboru nie dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym porządkiem i są w toku.

4. Kopia protokołu końcowego prac komisji konkursowej.
5. Kopia protokołów z przeprowadzonej oceny formalnej kandydatów.
7. Kto wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie?
8. Kiedy komisja podjęła decyzję o wyborze kandydata?

Odpowiadając na pytania 4, 5, 7 i 8 informuję, że prace Komisji ds. naboru nie zostały zakończone, w związku z czym bezprzedmiotowa jest w chwili obecnej odpowiedź na w/w pytania.

6. Terminy obrad komisji konkursowej.

Odpowiadając na pytanie 6 informuję, że pierwsze posiedzenie Komisji ds. naboru odbyło się w dniu 16 września 2020 r. Terminy posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji. Mając na względzie fakt, że w skład Komisji wchodzą również osoby spoza urzędu, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia będzie uzależnione od rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej, która jak do tej pory wyłączyła nam na czas kwarantanny 2 osoby wchodzące w skład Komisji.