Sprawa nagród nie jest zakończona

Urząd Miejski w Ostródzie. foto: Jacek PiechNiestety, pomimo ciążącego na burmistrzu obowiązku i wezwania do uzupełnienia braków, nadal nie otrzymałem żądanych informacji. Burmistrz Czesław Najmowicz do dnia dzisiejszego nie przekazał brakującej listy pracowników, wraz z kwotą nagrody i uzasadnieniem jej przyznania. Dla pracowników podanych we wczesniejszych odpowiedziach również nie otrzymałem uzasadnień. Zgodnie z zapowiedzią złożyłem dziś skargę na działalność burmistrza. Sprawą zajmie się teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Niestety kolejny już raz trzeba sądownie "wyciągać" informacje z ostródzkiego urzędu.

Sprawę nagród, którą przedstawiłem w materiale Nagrody dla urzędników 2012-2016 opisuje w dzisiejszym wydaniu Gazeta Ostródzka. Ku mojemu zdziwieniu burmistrz Czesław Najmowicz tłumaczy, za co przyznał nagrody. Jest to zaskakujące z dwóch powodów. Na żaden z moich wniosków nie uzyskałem takiego uzasadnienia. Po drugie, treść uzasadnienia wskazuje, że burmistrz może naruszać przepisy regulaminów. "...nagrody częściowo rekompensują brak podwyżki pensji." - tłumaczy burmistrz w materiale lokalnego tygodnika.
Przypomnę zatem burmistrzowi, co zgodnie z ustawą należy do obowiązków pracowników samorządowych:
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Rozdział 3
Obowiązki pracownika samorządowego
Art. 24. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Art. 25. 1. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

Za co można w urzędzie miejskim dostać nagrodę:
Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności. Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- terminowość załatwiania spraw,
- podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
- stosunek do interesantów i współpracowników,
- zdyscyplinowanie,
- umiejętność pracy w zespole.

Nie dość, że w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie nie ma ani jednego słowa o rekompensatach za niskie wynagrodzenie w formie nagród, to jeszcze nagrody można najwyraźniej dostać za wykonywanie ustawowych obowiązków.
Gdzie zatem to, co burmistrz rozumie pod pojęciem "szczególne osiągnięcie w pracy zawodowej"? Samodzielne przyjście do pracy, czy może mycie rąk w pracy, tak jak w często przytaczanych patologicznych przykładach z Greckich urzędów? Niestety nie wiem i chwilowo nie widać ze strony urzędu chęci podzielania się tą wiedzą.
Dość symptomatycznym jest też to, że największe "rekompensaty" w urzędzie otrzymują najlepiej opłacani pracownicy. Burmistrz brnie w swoich tłumaczeniach coraz dalej i najwyraźniej pogubił się w tym wszystkim. Zatem apeluję do burmistrza, by zaczął pisać prawdę w odpowiedziach. Nie będzie się musiał później gimnastykować, tłumacząc się ze swoich decyzji.
Do tematu oczywiście wrócimy.

Czytaj również:
Nagrody dla urzędników 2012-2016
W służbie cywilnej nagrody nie motywują, bo dostają je wszyscy (gazetaprawna.pl)