Zenon Kastrau nowym zastępcą burmistrza, foto: UM Ostróda
Zenon Kastrau nowym zastępcą burmistrza, foto: UM Ostróda

Zenon Kastrau nowym zastępcą burmistrza

O powołaniu drugiego zastępcy burmistrza informowałem za pośrednictwem mediów społecznościowych 5 grudnia. Jednak dopiero 19 grudnia otrzymałem od Burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka odpowiedzi na pytania wysłane 6 grudnia. Tradycyjnie pytałem o zakres obowiązków i wynagrodzenie nowego zastępcy.

Zenon Kastrau do tej pory pełnił funkcję Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" w Ostródzie. Na tym stanowisku, w ostatnim miesiącu pracy Zenon Kastrau zarabiał (brutto):

wynagrodzenie zasadnicze - 6500 zł
dodatek funkcyjny - 2600 zł
dodatek stażowy - 1300 zł
suma- 10400 zł

Po przejściu do urzędu wynagrodzenie wzrosło o ponad 4 tys. zł.

wynagrodzenie zasadnicze - 9040 zł
brutto dodatek funkcyjny - 3650 zł
brutto dodatek stażowy - 1808 zł
suma - 14498 zł

Burmistrz udzielił też odpowiedzi na temat zakresu obowiązków nowego zastępcy.

Zgodnie z §8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie:

 1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa na podstawie i w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
 2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi służbowo komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
  4. współdziałanie z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz z wydziałami nie podlegającymi bezpośredniemu jego nadzorowi,
  5. reprezentowanie Gminy Miejskiej Ostróda w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
  6. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  7. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności,
  8. prowadzenie spraw powierzonych przez Burmistrza.

W dniu 5 grudnia 2022r. zostało przyjęte Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda Nr 234/2022 w sprawie powierzenia spraw, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć oraz składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza Miasta Ostróda przez Zastępcę Burmistrza Miasta Ostróda.